Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇后王妃內外命婦服及首飾制度

《皇后王妃內外命婦服及首飾制度》

Library Resources
1 皇后王妃... :
皇后服,首飾花十二樹,小花如大花之數,并兩博鬢也。褘衣,令云:「深青織成為之。文為翬翟之形,素質,五色,十二等。」素紗中單,令云:「黼領,羅縠褾、耻,皆用朱色。」蔽膝,令云:「隨裳色,以緅為褾耻,皆用翟為章,三等。」大帶,令云:「隨衣色,朱裏,紕其外,上以朱錦,下以綠錦,紐約用青組。」青衣,革帶,青陉、舄,令云:「舄加金飾。」白玉雙珮,玄組雙大綬,令云:「章采尺寸與乘輿同。」受冊、助祭、朝會諸大事則服之。

2 皇后王妃... :
鞠衣,黃羅為衣,其蔽膝、大帶及衣革帶舄,並隨衣色。餘與褘衣同,唯無翟。親蠶則服之。

3 皇后王妃... :
鈿釵禮衣,十二鈿,服通用雜色,制與上同,加雙珮、小綬,去舄加履。宴見賓客則服之。

4 皇后王妃... :
皇太子妃服,首飾花九樹,小花如大花之數,並兩博鬢也。褕翟,青織成為之,文褕翟之形,青質,九色,九等。素紗中單,令云:「黼領,羅縠褾、耻,皆同朱色。」蔽膝,隨裳色,用緅為領緣,以褕翟為章,二等。大帶,令云:「隨衣色,不朱裏,紕其外,上以朱錦,下以綠錦,紐約用青組。」青衣,革帶,青陉、舄,令云:「舄加金飾。」瑜玉雙珮,純朱雙大綬,章綬尺寸與皇太子同也。受冊、助祭、朝會諸大事則服之。

5 皇后王妃... :
鞠衣,黃羅為之。其蔽膝、大帶、革帶並隨衣色。餘與褕衣同,唯無翟。從蠶則服之。

6 皇后王妃... :
鈿釵禮衣,九鈿,服通用雜色,制與上同,加雙珮、小綬,去舄,加履。宴見賓客則服之。

7 皇后王妃... :
內外命婦服花釵,施兩博鬢,寶鈿飾。一品九樹,二品八樹,三品七樹,四品六樹,五品五樹。寶鈿準花樹。翟衣青質,羅為之,繡為翟。褕衣,一品翟九等,二品八等,三品七等,四品六等,五品五等。並素紗中單,令云:「黼領,朱褾、耻,亦通用羅縠。」蔽膝,隨裳色,以緅為領緣,加以文繡,重翟為章,二等。一品以下同。大帶,以青衣,革帶,青陉、舄,珮,綬,內命婦受冊、從蠶、朝會則服之。其外命婦及受冊、從蠶、大朝會亦準此。

8 皇后王妃... :
鈿釵一品九鈿,二品八鈿,三品七鈿,四品六鈿,五品五鈿。禮衣,通用雜色,制與上同,加雙珮、小綬,令云:「去舄,加履。」內命婦尋常見,外命婦朝參辭見及禮會則服之。

9 皇后王妃... :
六尚、寶林、御女、采女及女官等服,禮衣通用雜色,制與上同,唯無首飾珮綬。七品以上有大事則服之,尋常供奉則公服;公服去中單、蔽膝、大帶也。九品以上大事及尋常供奉並公服。東宮準此。女史則半袖裙襦。

10 皇后王妃... :
凡公主、王妃珮綬同,諸郡縣主、內命婦各準品服。外命婦各從夫及子;若不同夫及子而加邑號,亦準品。

11 皇后王妃... :
花釵,覆笄而已,并兩博鬢,任以金銀雜寶飾也。大袖連裳,青質,素紗中單,朱褾、耻也。蔽膝,隨裳色,朱為綠帶也。大帶,紕其外,上以朱,下以綠,紐約用青組。以青衣,革帶,陉,舄履,同裳色也。六品以下九品以上妻及九品以上女嫁則服之。

12 皇后王妃... :
花釵,以金銀琉璃等塗飾。連裳,青質,以青衣,革帶,陉,履,同裳色也。庶人女嫁則服之。

13 皇后王妃... :
凡百官女嫁,聽服母服廟見。本生蔭高者,準兄弟。凡王公以下及婦人服飾等級,上得兼下,下不得僭上。

URN: ctp:n557940