Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 進熟

《進熟》

Library Resources
1 進熟:
皇帝既升奠玉帛,其設饌盥洗奠,皆如圓丘之儀。攝事如圓丘攝事儀。

2 進熟:
太祝持版進於神座之右,東向跪,讀祝文曰:「維某年歲次某月朔某日,子嗣天子臣某,攝事云「嗣天子之臣某,謹遣太尉封臣名」。敢昭告於青帝靈威仰:獻春伊始,時惟發生,品物昭蘇,式遵恒禮,敬以玉帛犧齊,粢盛庶品,肅恭燔祀,暢茲和德,帝太昊氏配神作主,尚饗。」訖,興。夏云「昭告於赤帝赤熛怒,朱明戒序,長嬴馭節,庶品蕃碩,用遵恒典,敬以玉帛犧齊,粢盛庶品,恭敬禋祀,肅昭養德,帝神農氏配神作主」。季夏云「黃帝含樞紐,爰茲溽暑,實惟土潤,戊己統位,黃鍾在宮,敬以玉帛犧齊,粢盛庶品,恭備燔祀,式虔厚德,帝軒轅氏配神作主」。秋云「白帝白招拒,素秋伊始,品物收成,祗率舊章,展其恒禮云云,帝少昊氏配神作主」。冬云:「黑帝協光紀,玄冥戒序,庶類安寧,資此積歲,祗率恒典云云,帝顓頊氏配神作主」。皇帝再拜。初讀祝文訖,樂作,太祝進奠版於神座前,興,還樽所,皇帝拜訖,樂止。

3 進熟:
太常卿引皇帝詣配帝酒樽所,執樽者舉审,侍中取爵於坫,進,皇帝受爵,侍中贊酌汎齊。訖,樂作,太常卿引皇帝進,當太昊氏神座前,東向跪,奠爵,俛伏,興,太常卿引皇帝少退,東向立,樂止。太祝持版進於神座之左,北面跪讀祝文曰:「維某年歲次某月朔日,子開元神武皇帝臣某,敢昭告於帝太昊氏:爰始立春,盛德在木,用致燔燎於青帝靈威仰。惟帝布茲仁政,功協上玄,謹以制幣犧齊,粢盛庶品,備茲明薦,配神作主,尚饗。」訖,興。夏云「昭告於帝神農氏,時惟孟夏,火德方融,用致明禋於赤帝赤熛怒。惟帝表功協德,允斯作對,謹以制幣犧齊,粢盛庶品,式陳明薦,配神作主」。季夏云「告於帝軒轅氏,時惟季夏,位膺土德,式奉明禋於黃帝含樞紐。惟帝功施厚地,道合上玄,謹以」云云。秋云「告於帝少昊氏,時惟立秋,金德在馭,用致燔燎於白帝白招拒。惟帝立茲義政,協此神功,謹以」云云。冬云「告於帝顓頊氏,時惟立冬,水德在馭,用致禋燎於黑帝協光紀。惟帝道合乾元,允茲升配,謹以」云云。

4 進熟:
其飲福及亞獻、終獻至還宮,並同圓丘。攝事同圓丘攝事。

URN: ctp:n558082