Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 季冬鲮太社

《季冬鲮太社》

Library Resources
1 季冬鲮太... :
如上儀。

2 季冬鲮太... :
太社祝文曰:維神降祐,百穀時登,謹以玉帛犧齊,粢盛庶品,恭薦於太社,以后土句龍氏配神作主,尚饗。

3 季冬鲮太... :
后土氏祝文曰:今時和年登,恭薦鲮祀於太社。惟神功協水土,作主配神,謹以云云。

4 季冬鲮太... :
太稷祝文曰:惟神主茲百穀,粒此黎元。謹率常禮,恭以玉帛云云。

5 季冬鲮太... :
后稷祝文曰:今時和年登,敬薦鲮祀於太稷。惟神功協稼穡,作主配神云云。

URN: ctp:n558275