Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 诸州禜城门

《诸州禜城门》

Library Resources
1 诸州禜城... :
县禜附

2 诸州禜城... :
若霖雨不止,禜祭城门,设神座皆内向,设瓢赍之樽各于神座之左,设罍洗及篚于酒樽之左,俱内向。设司功县则县尉。位于罍洗之左而右向,执事者位于其后,皆以近神为上。赞礼者赞拜。无币,不为瘗堋,馀与祈诸神同。祝文曰:“维某年岁次月朔日,子刺史姓名县则县令姓名。遣具位姓名昭告于城门:霖雨淹久,害于百谷,惟灵降福,应时开霁。谨以清酌嘉荐,明告于城门,尚飨。”若雨止,报祠用特牲饮福,馀与禜同。祝曰“前以霖雨,式陈诚祷,惟灵降祉,应时开霁”。馀同上。

URN: ctp:n558765