Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《问名》

Library Resources
1 问名:
使者既出,遂立于内门外之西,东向,并如纳采位。初使者降,主人降立于内门内东厢,西面。傧者进受命,出请事。使者曰:“将加卜筮,奉制问名。”傧者入告。主人曰:“臣某之子若如人,既蒙制访,臣某不敢辞。”傧者出告,入引主人出迎使者,至主人受雁讫出,如纳采仪。

2 问名:
使者出立于内门外之西,使副在南,少退,俱东面。初使者降,主人降立于东阶下,西面。傧者进受命,出请事。使者曰:“礼毕。”傧者入告。主人曰:“某公奉制至于某之室,某有先人之礼,请礼从者。”傧者出告。使者曰:“某既得将事,敢辞。”傧者入告。主人曰:“先人之礼,敢固以请。”傧者出告。使者曰:“某辞不得命,敢不从。”傧者入告,遂引主人升立于序端。掌事者彻几,改设二筵,东上。各用莞筵纷纯,加藻席缋纯。设甒醴于东房西牖下,加勺审;坫在樽北;篚在樽南,实觯二,角柶二;各一笾一豆,实以脯醢,在坫北。又设洗于东阶东南如常。

3 问名:
讫,傧者引主人降,迎使者于内门外之东,西面揖使者,先入。使者入门而左,副从之。主人入门而右,至阶,主人曰:“请某位升。”使者曰:“某敢辞。”主人曰:“固请某位升。”使者曰:“某敢固辞。”主人曰:“终请某位升。”使者曰:“某敢终辞。”主人升阼阶,使者升西阶,副从升,俱北面。主人阼阶上北面再拜,使者及副西阶上北面答再拜。

4 问名:
主人受几于序端,掌事者内拂几三,奉两端西北向以进;主人东南向外拂几三,振袂,内执之,掌事者一人又执几以从。主人进,西北向。使者序进,迎受于筵前,东南向以俟。主人还东阶上,北向再拜送。使者以几避,进,北面跪,各设于座,差退于西阶上,北面东上,俱答再拜;立于阶西,东面南上。

5 问名:
赞者二人俱升,取觯,降,盥手洗觯,升,实醴,加柶于觯,覆之,面叶,出房南面。主人受醴,面柄,进使者筵前,西北面立,又赞者执觯以从。使者西阶上北面各一拜,序进筵前,东南面。主人又以次授醴,使者受,俱复西阶上位。主人退复东阶上,北面一拜送。掌事者以次荐脯醢于筵前。使者各进升筵,皆坐,左执觯,右取脯,擩于醢,祭于笾豆闲,各以柶祭醴三,始扱一祭,又扱再祭,兴,各以柶兼诸觯,上擸,降筵于西阶上,俱北面坐,俱啐醴,建柶,各奠觯,遂拜,执觯。主人答拜。使者进,升筵坐,各奠觯于荐东,降筵,序立于西阶上,东面南上。

6 问名:
掌事者牵马入陈于门内三分庭一在南,北首西上。又掌事者奉币篚升东阶以授主人,主人受于序端,进,西面立。掌事者一人又奉币篚立于主人之后。使者西阶上俱北面再拜。主人进诣楹闲,南面立。使者序进,立于主人之西,俱南面。主人以币篚授使者,使者受,退立于西阶上,东面。掌事者又以币篚授主人,主人受以授使副,使副受,退立于使者北,俱东面。主人还东阶上,北面拜送。使者降西阶,从者迓受币。使者当庭实,揖马以出,牵马者从出。使者出大门外之西,东面立,从者迓受马。主人出门东,西面再拜送。使者退。主人入立于东阶下,西面。傧者告主人曰:“宾不顾矣。”主人反于寝。使者奉答表诣阙进。

7 问名:
制文

8 问名:
皇帝曰:咨,某官封姓,两仪配合,承天统物,正位于内,必俟令族。重章旧典,今使使持节太尉封某、宗正卿封某以礼问名。

9 问名:
答文

10 问名:
皇帝嘉命使者某重宣中制,问臣名族。臣女夫妇所生,先臣故某官之遗玄孙,先臣故某官之遗曾孙,先臣故某官之遗孙,先臣故某官之外孙女,年若干。钦承旧章,谨奉典制。某官臣姓某稽首顿首,再拜承制诏。若女祖以上在,则直云某官臣之孙女等语。

URN: ctp:n558909