Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《纳吉》

Library Resources
1 纳吉:
前一日,守宫设使者次,以下至主人立于大门内西面,如纳采仪。傧者进受命,出请事。使者曰:“加诸卜筮,占曰从,制某也纳吉。”傧者入告。主人曰:“臣某之女若如人,龟筮云吉,臣占在焉。臣某谨奉典制。”傧者出告,入,引主人出迎使者于大门外,以下至使者降自西阶以出,如纳采仪。使者出立于内门外之西,使副在南,少退,俱东面。初使者降,主人立于东阶下,西面。傧者进受命,出请事。使者曰:“礼毕。”其傧使者如问名之仪。

2 纳吉:
制文

3 纳吉:
皇帝曰:咨,某官姓,人谋龟筮,佥曰贞吉,敬顺典礼,今使使持节太尉封某、宗正卿封某以礼纳吉。

4 纳吉:
答文

5 纳吉:
皇帝嘉命使者某重宣中制,太卜元吉。臣陋族卑鄙,忧惧不堪,钦承旧章,肃奉典制。某官臣姓某稽首顿首,再拜承制诏。

URN: ctp:n558920