Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 命使奉迎

《命使奉迎》

Library Resources
1 命使奉迎:
其日晡后,侍中量其时刻版奏“请中严”。晡后三刻,皇帝服衮冕出,升所御殿,宫人侍卫如常。文武之官五品以上立于东西朝堂如常仪。

2 命使奉迎:
奉迎前一日,守宫设使者次于大门外道右,设使副及内侍次于使者次西,俱南向。尚舍设宫人次于閤外道西。奉礼设使者位于大门外之西,东向;使副位于使者之南,持案及执雁者又在南,差退,持节者在使者北,少退,俱东向。奉礼位于使副西南,赞者二人在南,差退,俱东面。设内侍位于大门外道左,西面。

3 命使奉迎:
其日,司赞设宫人以下位于堂前。使主副朝服发朝堂,乘辂持节,备仪仗,至大门外,使者降辂,掌次者延入次。宫人等各之次奉迎。文武官至宿卫及列卤簿如常仪。

4 命使奉迎:
尚仪奏请皇后中严,量时刻傅姆导皇后,尚宫前引,出,升堂,宫人等侍卫如常仪。皇后将出,主妇出于房外之西,南向。文武奉迎者皆陪立于大门外,文东武西,北上。

5 命使奉迎:
立定,谒者引使者诣大门外位,使副、内侍等各就位。主人立于内门外堂前东阶下,西面。傧者受命出请事。使者曰:“某奉制,以今吉辰率职奉迎。”傧者入告。主人曰:“臣谨奉典制。”傧者出告,入,引主人出门南,北面再拜。使者不答拜。

6 命使奉迎:
谒者引使者入门而左,持节者前导,使副及持案、执雁者次之。主人入门而右。至内门外堂西阶,使者先升,立于两楹闲,南面。使副在使者西南,持案及执雁者在使副西南,俱东面。主人升东阶,诣使者前,北面立。持案者以案进使副前,使副取制书,持案者退复位;使副奉制书授使者,退复位。使者曰:“有制。”主人再拜。使者宣制毕,主人降诣阶闲,北面再拜稽首讫,升,进,北面受制书,退授左右讫,主人再拜,仍北面立。使副取雁授使者讫,主人再拜,进受雁,授左右,仍北面立。傧者引二人对举答表案,进立于主人后,少西,傧者取表以授主人,主人受以授使者讫,退复位,再拜。

7 命使奉迎:
谒者引使者及使副降自西阶以出,复门外位。立定,奉礼曰:“再拜。”赞者承传,使主副俱再拜。使者曰:“令月吉日,某等承制,率职奉迎。”内侍受以入传于司言,司言受以奏闻。尚仪奏:“请皇后再拜。”皇后再拜讫,主人入,升自东阶,进,西面诫之曰:“戒之敬之,夙夜无违命。”主人退立于东阶上,西面。母诫于西阶上,施衿结帨,曰:“勉之敬之,夙夜无违命。”讫,腰舆进,皇后升舆以降,尚宫前导,六尚以下侍卫如常。皇后升重翟以几,姆加憬。内宫侍从及内侍导引应乘车从者如卤簿常仪。迎使及百官当引从者皆退,随便立。皇后车出大门外,以次乘车马引从如常。

8 命使奉迎:
制文

9 命使奉迎:
皇帝曰:咨,某官姓,岁吉月令吉日,惟某率由典礼,今遣使持节太尉封某、宗正卿封某以礼迎。

10 命使奉迎:
答文

11 命使奉迎:
皇帝嘉命使者某重宣中诏,令月吉辰,备礼以迎。蝼蚁之族,猥承大礼,忧惧战悸,钦承旧章,肃奉典制。某官臣姓某稽首顿首,再拜承制诏。

URN: ctp:n558955