Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《同牢》

Library Resources
1 同牢:
其日,内侍之属设皇后大次于皇帝所御殿门外之东,南向,铺座如常。

2 同牢:
将夕,尚寝设皇帝御幄于所御之殿室内之奥,东向,铺地席重茵,施屏幛。

3 同牢:
初昏,尚食设洗于东阶东南,东西当东溜,南北以堂深,罍水在洗东,篚在洗西,南肆。篚实以巾二、爵二。设后洗于东房近北,罍水在洗西,篚在洗东,北肆。皆加勺审。馔于东房西墉下,笾豆各二十四,簋簠各二,釶各三,皆加巾盖,俎三。樽于室内北墉下,玄酒在西,加审,勺南柄。审夏用絺,冬用緆。又樽于房户外之东,无玄酒,坫在南,加四爵、合劜。其器皆乌漆,惟釶以陶,劜以匏。

4 同牢:
皇后重翟入大门,鸣钟鼓,其钟鼓所司先陈设。鸣钟鼓者,所以声告内外。卤簿止于外,近侍应从者如常。皇后从永巷至大次前,回车南向,施步障毕,尚仪进当车前跪奏:“请降车。”兴,退复位。皇后降车,御舆,司舆率伞扇等,司灯率执烛者俱布列前后。皇后入就大次,严整讫,尚宫引皇后诣所御殿门外之东,西向立。

5 同牢:
尚仪跪奏:“外办,请降座礼迎。”皇帝降座,尚宫前引诣门内之西,东面,揖后以入。尚食彻樽审,酌玄酒三注于樽。尚寝设席于室内之西,东向。莞筵纷纯,加藻席缋纯,次席黼纯。对席亦准此。皇帝导后升西阶,入室即席,东向立。皇后入立于樽西,南向。

6 同牢:
皇帝盥于南洗,皇后盥于北洗。尚食率其属以馔入。设酱于席前,葅醢在其北,俎三入设于豆东,豕俎特于俎北。豆东,葅醢之东。尚食设黍于酱东,稷稻粱又在东。设湆于酱南。馔要方也。设对酱于东,对酱,后酱也。设之当特俎。葅醢在其南,北上。设黍于豕俎北,其西稷稻粱。设湆于酱北。尚食启会却于簋簠之南,对簋簠于北,启,发也。豆盖彻于房。各加心箸。尚寝设对席于馔东。尚食西面跪奏:“馔具。”兴。

7 同牢:
皇帝揖皇后,对席西面,皆坐。尚食跪取韭葅擩醢授皇帝,又尚食跪取韭葅擩醢授皇后;皇帝及皇后俱受,祭于豆闲。尚食又取黍实于左手,遍取稷稻粱,反于右手授皇帝。又尚食取黍实于左手,遍取稷稻粱,反于右手授皇后。皇帝及皇后俱受。祭于豆闲。各取肺皆绝末,授皇帝及皇后。皇帝及皇后俱受,祭于豆闲讫,尚食各以肺加于俎。司饰二人以巾授皇帝及皇后,俱帨手讫,尚食各跪品尝馔讫,各移黍置于席上,以次授肺脊皇帝及皇后,皆食,三饭卒食。尚食二人俱盥手洗爵于房,入室诣酒樽所,酌酒,进授皇帝及皇后,俱受爵,祭酒。尚食各以肝从,皆奠爵,振祭,哜之。尚食皆受,实于葅豆。各取爵皆饮讫,尚仪俱进受虚爵,奠于坫。再酳如初。三酳用劜如再酳。尚食俱降东阶,洗爵升,酌于户外樽,进,北面俱奠爵,兴,再拜,跪,取爵祭酒,遂饮卒爵,奠爵遂拜,执爵兴,降,奠于篚,还侍位。

8 同牢:
尚仪北面跪,奏称:“礼毕。”兴。皇帝皇后俱兴。尚宫引皇帝入东房,释冕服,御常服。又尚宫引皇后入幄脱服。尚宫引皇帝入。尚食率其属彻馔,设于东房如初。皇后从者餕皇帝之馔,皇帝侍者餕皇后之馔。

URN: ctp:n558967