Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇太子受冊

《皇太子受冊》

Library Resources
1 皇太子受... :
前一日,守宮設冊使次於重明門外道西,副使次又於其西,俱南向,並鋪床席。又設宮臣文武官次於東宮朝堂如常。所司陳設皇太子羽儀、車輿及樂懸等,並如元日受朝儀。掌筵設皇太子受冊位於內殿之庭階閒,北向。掌儀設宮臣版位於殿庭:文官五品以上於懸東,六品以下於橫街之南,皆西面北上;武官五品以上於懸西,六品以下於橫街南,當文官,皆東面北上。奉禮設朝堂前位如常。

2 皇太子受... :
其日,諸衛率各勒所部屯門列仗如式。宮官於冊使未到之前,量時刻赴集次,改服朝服,各就朝堂前位。太尉、司徒既受命,出至朝堂,乘輅、備鹵簿、鼓吹、持節如式。其冊璽綬各以油絡網犢車載而行。至東宮朝堂,降輅,謁者引就次,持節者前導,持案者從之,掌次者延入次。初冊使將至,通事舍人各引宮臣入就殿庭位。左庶子版奏:「請中嚴。」宮臣入訖,通事舍人引太尉、司徒入立於左閤門外,西面北上。持幡節冊璽案者至閤門外,並以給使代。

3 皇太子受... :
左庶子版奏:「外辦。」皇太子著雙童髻,絳紗袍,就受冊位。所司先奏請左庶子一人引導相禮。典直承引太尉以下入。太尉立於階閒,南面;司徒立於太尉西南,東面,節在太尉東,少南,西面;冊璽案在司徒西南,東面。掌書二人立於皇太子之左,少前,東面。司徒就案取冊,進,東面授太尉,持節者脫節衣,太尉稱:「有詔。」左庶子贊皇太子再拜,皇太子再拜。太尉宣冊訖,左庶子又贊再拜,皇太子又再拜。左庶子進詣太尉前受冊,退授皇太子,皇太子受以授掌書。司徒又次取璽綬進,東面授太尉,左庶子進太尉前,受,退授皇太子,皇太子受以授掌書訖,持節者加節衣,左庶子贊引皇太子退。典直各引太尉以下出至閤外,通事舍人承引以出。其案及幡節等並轉付令史、主節。又通事舍人各引宮臣以次出。

4 皇太子受... :
太尉、司徒乘輅詣朝堂,至降車所,降輅,入至太極殿庭大橫街南,御道東,北向西上立。中書令立於太尉東北,西面。太尉等再拜,復命曰:「奉詔冊皇太子,禮畢。」又再拜。中書令奏聞。太尉等退。鹵簿幡節等還本司。

URN: ctp:n559162