Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇太子朝謁

《皇太子朝謁》

Library Resources
1 皇太子朝... :
其日冊訖,皇太子著雙童髻,絳紗袍,詣皇帝所御殿如常內朝之式。至閤,司賓引入,至殿前,北面再拜。司賓引退,詣皇后所御殿前,北面再拜。司賓引出,還宮如常。

2 皇太子朝... :
謁太廟

3 皇太子朝... :
皇帝會群臣

4 皇太子朝... :
群臣上禮

5 皇太子朝... :
皇后受群臣賀

6 皇太子朝... :
皇后會外命婦

7 皇太子朝... :
皇太子會群臣

8 皇太子朝... :
皇太子會宮臣

9 皇太子朝... :
宮臣上禮

10 皇太子朝... :
右以上並如臨軒冊命儀。

URN: ctp:n559167