Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《问名》

Library Resources
1 问名:
纳采礼毕,使者既降,立于庙门一品以下内门。下准此。外之西,东面。主人还阼阶东,左右受雁于序端,主人降立于阼阶下,西面。傧者进受命,出请事。使者曰:“某既受命,将加诸卜,敢请女为谁氏。”傧者入告。主人曰:“某王有命,且以备数而择之,某不敢辞。”傧者出告。掌畜者以雁授使者,退立于后。傧者引主人迎于庙门外之东,西面揖。使者以入,主人入门而右,使者入门而左,二揖至阶,三让如初。主人升阼阶,当阿西面,使者升西阶,当阿东面,曰:“敢问名。”主人阼阶上北面再拜,进立于楹闲,南面。使者进立主人之西,俱南面。使者授雁,还立西阶上,东面。主人还阼阶上,西面,曰:“某第某女,某氏出。”使者降,出立于庙门外之西,东面。主人还阼阶东,左右受雁于序端。

2 问名:
主人降立于阼阶下,西面。傧者进受命,出请事。使者曰:“礼毕。”傧者入告。主人曰:“吾子为事,故至于某之室,某有先人之礼,请礼从者。”傧者出告。使者曰:“某既得将事,敢辞。”傧者入告。主人曰:“先人之礼,敢固以请。”傧者出告。使者曰:“某辞不得命,敢不从。”傧者入告,遂引主人升立于序端。

3 问名:
掌事者彻几改筵,东上。莞席纷纯,加藻席缋纯。一品二品雕几,三品彤几,四品以下漆几。主人设神席亦准此。设樽甒醴于东房内西墉下,加勺审,坫在樽北,实觯一,角柶一,加审;笾豆在坫北,实以脯醢。设洗于东房近北,罍水在洗西,篚在洗东,北肆。篚实巾,加勺审。

4 问名:
设讫,傧者引主人降,迎使者于庙门外之东,西向。主人揖使者,使者报揖。主人入,使者从入,至阶,一让升。一品以下二揖至阶,三让升。主人于阼阶上北面再拜,旋立于阶东,西面。宾于西阶上北面答拜,旋立于阶西,东面。主人受几于序端,掌事者内拂几三,奉两端西北向以进;主人东南向外拂几三,振袂,内执之进,西北向;使者迎受于筵前,东南向以俟;主人还阼阶上,北面再拜送,西面立;使者以几避,进,北面坐设于座左,兴,退于西阶上,北面答拜,旋立于阶西,东面。

5 问名:
赞者盥手,洗觯,酌醴,加柶于觯,覆之,面叶,出房南面立。主人受醴,面柄,进筵前,北面立。使者西阶上北面一拜,进筵前,东南面受醴,复西阶上位。主人还阼阶上,北面一拜送。赞者荐脯醢于筵前。使者进,升筵坐,左执觯,右取脯,擩于醢,祭于笾豆之闲;以柶祭醴三,始扱一祭,又扱再祭,兴,以柶兼诸觯,上擸,降筵,于西阶上北面坐,啐醴,建柶,奠觯,遂拜,执觯兴。主人答拜。使者进,升筵坐,奠觯于荐东,降筵,立于西阶上,东面。

6 问名:
掌事者牵两马,入陈于门内三分庭一在南,北首西上。一品以下无马。又掌事者奉篚币,升自东阶,主人受于序端,进,西面立。使者西阶上北面再拜。主人进楹闲,南面立;使者立于主人之西,俱南面。主人以篚币授使者,使者退立于西阶上,东面。主人还阼阶上,北面再拜送。使者降自西阶,从者讶受币。使者揖马以出,牵马者从之。使者出大门外之西,东面立,从者讶受马。主人出门东,西面拜送。使者退。主人入立于阼阶下,西面。傧者告于主人曰:“宾不顾矣。”主人乃还于寝。一品以下,又于使者归,主人公服立于阼阶下,西面。使者入告,立于主人之左,北面曰:“某既得将事,敢告。”主人曰:“闻命。”使者退,主人入。以下复命准此。

URN: ctp:n559358