Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《婚会》

Library Resources
1 婚会:
主人及宾俱公服。馔以笾、豆、簋、簠、俎、鉶、樽、爵、匕、巾、坫。

2 婚会:
其日,主人至宾大门外之西,东面立。宾立于东阶下,西面。傧者进于傧左,北面受命,出,立于门外之东,西面曰:“敢请事。”主人曰:“某有嘉礼,请公有顾。”王则称王,以下准此。傧者入告,遂引宾出大门外之东,西面再拜,主人答拜。主人曰:“某有嘉礼,请公有顾。”宾曰:“敢辞。”主人曰:“敢固请。”宾曰:“辞不得命,敢不从。”主人拜,宾答拜。主人还,宾遂与诸亲从之。

3 婚会:
掌事者先铺宾席于堂上楹闲,近北,南向。设宾之宗室席位于宾席西南,宾之异姓席位于宗室之南。又于西廊下一品以下于西阶下。设异姓席位,皆重行东向,以北为上。设主人席位于东阶上,西向。设主人宗室席位于主人东北,设异姓席位于宗室之北,皆重行西向,以南为上。又设主人异姓席位于东廊下,一品以下于东阶下。重行西向,以北为上。

4 婚会:
宾至于主人大门外之西,东向。宾之宗室立于宾西南,异姓立宗室之南,俱重行东面,以北为上。傧者引主人出,立于大门外之东,西面。主人诸亲立于大门内之东,重行西面,以南为上。立定,主人西面再拜,宾东面答拜,主人揖,宾报揖。傧者引主人以入,又傧者引宾以入,宾之诸亲以次从入。至门内,主人诸亲从入如常。至阶,主人揖,宾报揖。宾主及诸亲以次升,各立于席后。其在庭者亦如之。立定,宾主及诸亲俱坐。

5 婚会:
执觞者一品以下执爵者。下仿此。酌酒,升自东阶,酒升堂,宾主及诸亲皆起。执觞者以酒授主人,傧者引主人进诣宾前,西北面立。宾自席西进,东南向受酒。傧者引主人退复位。宾还席后,宾主及诸亲俱坐。执觞者又以酒授主人及诸亲。宾主俱祭而饮,诸亲不祭而饮。觞行一周,食升堂,宾主及诸亲皆起。掌食者以醢酱豆授主人,傧者引主人进设于宾席前。宾曰:“请公无辱。”主人曰:“不敢忘礼。”傧者引主人复位。执馔者以馔进设于宾主席前,加以匕箸。执馔者又以馔设于众宾以下。设讫,宾主及诸亲皆坐。宾主皆祭而食,诸亲不祭而食。于宾祭,主人辞曰:“疏食不足祭。”宾主俱食,三饭而止。主人曰:“请公食。”宾更饭。食毕,遂进庶羞,觞行如常。

6 婚会:
会毕,宾主及诸亲俱兴,傧者各引宾主以下降出。宾主及宾之诸亲皆复门外位,主人诸亲复门内位。主人再拜送。宾退,傧者引主人入。

URN: ctp:n559391