Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 任官初上

《任官初上》

Library Resources
1 任官初上:
诸州上佐附

2 任官初上:
应册命之官受册讫,朝服乘辂,备仪,鸣铙吹,诣太庙南门,至下车所,铙吹止。受册者降辂,谒者引入,立于庙庭,北面西上。立定,再拜讫,又再拜辞,谒者引出,乘辂鸣铙而还。若先受制书者,发第,备仪仗诣太庙如上仪。

3 任官初上:
遂诣本司。将至,卑官先到,俱公服俟于别席所。初上者至,降辂,赞礼者引入,停于后堂,改著公服。仪仗陈厅事之前。赞礼者引卑官俱立于内门之外西厢,每等异位,重行东面,以北为上。初卑官就门外位,赞礼者引初上者立于厅事东阶东南,西面。赞礼者引卑官以次入,立于西阶西南,重行东面,以北为上。立定,卑官俱再拜,初上者答拜。赞礼者引卑官出。赞礼者引初上者就后堂。

4 任官初上:
卑官俱更衣,赞礼者引应坐者入立于厅事东西阶下,其应致敬者立于门外之西,东面,俱北上。赞礼者引初上者出,升堂就榻后,应坐者俱升诣座后。立定,初上者升座,应坐者各依其班而坐。其应致敬者入立于东西阶下,俱以北为上。诸流外官入立于庭,重行,北面西上,再拜讫,就东阶下品官之后。本司以印及职掌置于案,本司引入,升,诣座前,本司取印及职掌以次进置于座上之案讫,本司引案降出。诸司以次谘判三条事讫,俱兴,立于座后。赞礼者引初上者还后堂。以外降出设会如常仪。

5 任官初上:
官卑不合拜庙者,但诣上所。不判事者,礼见而已。若六品以下,初上皆常服。若先任者尊及官位等者,先任者俟于东阶下,西面,新任者入立于西阶下,东面再拜。先任者答再拜。讫,新任者还于厅事,立于东阶下,与卑官相见如上仪。诸州长史县丞以下初上准此。

URN: ctp:n559452