Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宣赦书

《宣赦书》

Library Resources
1 宣赦书:
其日质明,本司承诏宣告内外,随职供办。守宫设文武群官次于朝堂如常仪。群官依时刻皆集朝堂,俱就次各服其服。奉礼设文武群官次版位于顺天门外,东西当朝堂之南,文东武西,重行北面,相对为首。设中书令位于群官西北,东向。刑部侍郎帅其属先陈金鸡于西朝堂之东,南向。置鼓杖于金鸡之南。遂击鼓,每一鼓投一杖。刑部侍郎录京师见囚,集于群官之南,北面西上。囚集讫,鼓止。通事舍人引群官各就位。中书令受诏讫,遂以诏书置于案,令史二人对举案。通事舍人引中书令,持幡节者前导,持案者次之,诣门外位立。持节者立于中书令之南,少西,令史举案者立于中书令西北,俱东面。立定,持节者脱节衣,持案者进诣中书令前,中书令取诏书,持案者以案退复位。中书令称“有诏”,群官皆再拜。宣诏讫,群官又再拜,舞蹈,又再拜。刑部释囚。刑部尚书前,受诏书,退复位。持节者加节衣。通事舍人引中书令,幡节前导而入。通事舍人引群官还次。

URN: ctp:n559479