Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇帝遣使詣諸州宣制勞會

《皇帝遣使詣諸州宣制勞會》

Library Resources
1 皇帝遣使... :
前一日,本司設使者次於大門外道右,南向。又設應集之官次於大門外,文官道東,武官於使次西南,俱南向,相對為首。

2 皇帝遣使... :
其日質明,應集之官到州門外,各就次服朝服,非朝服者以公服。本司設使者位於廳事階閒,南向。設刺史位於使之南,北向。設應集之官位於刺史之後,每等異位,重行北面,以西為上。又設刺史以下位於大門外之東,每等異位,俱重行西面,以北為上。

3 皇帝遣使... :
使者至,掌次者引就次,以制書置於案,使者以下皆公服。贊禮者引應集之官俱就門外位。刺史朝服以出,行參軍引立於東階東南,西面。使者出次,贊禮者引使者立於門西,東面,史二人對舉制書案立於使者西南,俱東面。立定,行參軍引刺史迎於大門外之南,北面再拜。行參軍引刺史先入立於內門外之東,西面,州官立於其後。

4 皇帝遣使... :
贊禮者引使者入門而左,持案者從之。使者詣階閒就位,南向立,持案者立於使者西南,東面。行參軍引刺史,贊禮者引應集之官以次入就位。立定,持案者進使者前,使者取制書,持案者退復位。使者稱:「有制。」刺史等再拜。宣制訖,又再拜。行參軍引刺史進詣使者前,北面受制書,退立於東階東南,西面。贊禮者次引應受制者別受制,如上儀。凡同制書者皆同拜。訖,引立於刺史東南,西面北上。贊禮者引使者出,持案者從之,俱復門外位。行參軍引刺史,贊禮者引州官以次出,俱就門外位。刺史拜送。贊禮者引使者還於次,行參軍引刺史入,贊禮者引州官各還次。

5 皇帝遣使... :
將會,本司改設刺史以下位於廳事之庭如常禮。又鋪使者席於廳上楹閒,東向;刺史席於使者之東,西向;州官之席於刺史之後,各依資品俱南上。席於庭者,文官在東,武官在西,皆北上。設訖,刺史以下各服公服若常服。贊禮者引使者,行參軍引刺史,又贊禮者引應會之官,俱就門外位。立定,贊唱者先入就位。贊禮者引使者先入,行參軍引刺史,贊禮者引應會之官,以次入就位。立定,贊唱者曰:「再拜。」在位者皆再拜。贊禮者引使者,行參軍引刺史,又贊禮者引應升階者,詣東西階以次升,各立於席後。其位於階下者,又引就席後。上下立定,俱就席,俛伏,坐,遂行酒。酒至,上下皆俛伏,興,立於席後,俱再拜,搢笏,立受酒,升席,俛伏,坐飲。酒行三周,進食。食至,上下皆俛伏,興,立於席後。設食訖,俱升席,俛伏,坐食。訖,仍行酒。會畢,俱興,各以次引降復位。立定,贊唱者曰:「再拜。」在位者皆再拜,以次引出。若無臺使,會位贊拜亦准此。

URN: ctp:n559496