在Facebook上关注我们,随时得到最新消息 在Twitter上关注我们,随时得到最新消息 在新浪微博上关注我们,随时得到最新消息 在豆瓣上关注我们,随时得到最新消息
中国哲学书电子化计划
简体字版
-> -> -> -> 皇帝射于射宫

《皇帝射于射宫》

电子图书馆
1 皇帝射于... :
前一日,太乐令设宫悬之乐,鼓吹令设十二案于射殿之庭,以当月之调,登歌各以其合;东悬在东阶东,西面,西悬在西阶西,东面;南北二悬,及登歌,广开中央。避箭位也。张熊侯,去殿九十步,设乏于侯西十步,北十步。乏,侯边避矢物,以革为之,高广七尺。先有垛为之,则不设。设五楅庭前,少西。楅,长三尺,博三寸,厚一寸半,龙首蛇身,以委矢。布侍射者位于西阶前,东面北上。布司马位于侍射位之南,东面。布获者位于乏东,东面。侍射射位于殿阶下,当御前少西,横布,南面。侍射者弓矢俟于西门外。陈赏物于东阶下,少东。置罚丰于西阶下,少西。丰,所以承罚爵,形似豆大而卑。设罚樽于西阶西,南北以堂深。设篚于樽西,南肆,实爵加审。

2 皇帝射于... :
其日质明,御服武弁出,乐作、警跸及文武侍卫皆如常仪。文武官俱公服,典谒引入见,乐作及会如元会仪。酒三遍,侍中奏称:“有司既具,请射。”又侍中前承制,退称:“制曰可。”王公以下皆降。文官立东阶下,西面北上;武官立西阶下,于射之后东面北上。持鈒队群立于两边,千牛备身二人横奉御弓矢立于东阶上,西面,执弓者在北。设坫于执弓者之前,置御决拾笥于其上。决,今之射沓。拾今之射捍。获者持旌,自乏南行,当侯东行,至侯,负侯北面立。负侯谓背侯向内立。令众射者见侯与旌,深有志于中。侍射者出西门外取弓矢,两手奉弓,搢乘矢于带,搢,插。乘矢,四矢。入立于殿下射位西,东面。司马奉弓自西阶升,当西楹前,南面,挥弓命获者去侯。获者去侯,西行十步,北行至乏,止。司马降西阶,复位。千牛郎将一人奉决拾以笥,千牛将军奉弓,千牛郎将奉矢,进立于御榻东,少南,西面。郎将跪奠笥于御榻前少东,拂以巾,取决兴,赞设决讫,千牛郎将又跪取拾兴,赞设,以笥退,奠于坫上,复位。千牛将军北面张弓,以袂顺左右隈,上再下一,弓左右隈,谓弓上面下面。以衣袂摩拭上面再度,下面一度也。西面,左执弣,右执箫以进御讫,退立于御榻东少后。千牛郎将以巾拂矢进,一一供御。御欲射,协律郎举麾,先奏鼓吹及乐驺虞五节,御乃射,第一矢与第六节相应,第二矢与第七节相应,以至九节。协律郎偃麾,乐止。千牛将军以矢行奏,中曰“获”,下曰“留”,上曰“扬”,左曰“左方”,右曰“右方”。留,矢短不及侯。扬谓矢过侯,左右谓矢偏不正也。御射讫,千牛将军于御座东,西面受弓,退付千牛于东阶上。千牛郎将以笥受决、拾,退奠于坫上,复位。

3 皇帝射于... :
侍射者进,升射席,北面立,左旋,东面张弓,南面挟矢。协律郎举麾,乐作,不作鼓吹。奏乐狸首三节,然后发矢。若侍射者多,则齐发。第一发与第四节相应,第二发与第五节相应,以至七节。协律郎偃麾,乐止。射者右旋,东面弛弓,北面立,乃退,复西阶下位。其射人多少,临时听进止。若九品以上俱蒙赐射,则六品以下后日引射,所司监之。司马升西阶,自西楹前,南面挥弓命取矢,降复位。取矢者以御矢付千牛郎于东阶下,侍射者矢加于楅,北阔。侍射者释弓于位,庭前北面东上。所司奏请赏侍射中者,罚不中者。侍中称:“制曰可。”所司立楅之西,东面,监唱射矢。取矢者各唱中者姓名。中者立于东阶下,西面北上;不中者立于西阶下,东面北上。俱再拜。所司于东阶下以次付赏物,受讫,退复西面位。酌者于罚樽西,东面酌,进,北面跪奠于丰上,退立于丰南,少西。不中者进丰南,北面跪取丰上爵,立饮卒爵,跪奠丰下,退复东面位。酌者北向跪取虚爵,酌奠如初。不中者以次继饮皆如初。讫,典谒引王公以下及侍射者,庭前北面,相对为首,再拜讫,引出。持鈒队复位。御入,奏乐警跸如常仪。所司以弓矢出中门外,付侍射者,引出。

4 皇帝射于... :
若御射无侍射之人,则不设楅,不陈赏物,不设罚樽。若御燕游小射,则常服,不陈乐悬,不行会礼,王公以下事讫出,无北面再拜之仪。

URN: ctp:n559623