Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 制遣百僚會王公以下喪

《制遣百僚會王公以下喪》

Library Resources
1 制遣百僚... :
守宮先於主人第大門外,隨便量設百官文武應會弔者便次。

2 制遣百僚... :
其日,司儀令先於主人第前寢庭,北面重行設百官位,以西為上。百官應會弔者,並赴集主人第門外便次,各服素服,司儀以次引入就班位。立定,司儀贊可哭,諸官在位者皆哭,十五舉聲,司儀贊可止,諸官在位者皆止。司儀引諸官行首一人升,詣主人前席位展慰非應致敬者則立慰。訖,引降出。又司儀引諸在位者以次出。不致敬者出,應致敬者再拜引退。

URN: ctp:n559843