Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 后奔父母祖父母喪

《后奔父母祖父母喪》

Library Resources
1 后奔父母... :
本司散下其禮,所司隨職供辦。尚舍先設行宮便殿於主人大門內之右,南向。又於便殿之後及左右廂,量設六宮以下陪從者便次。又於喪寢前設障幔,為六宮以下拜哭次。主人五屬之親,於車駕未至之前,並集列於主人第。

2 后奔父母... :
其日,出宮前四刻,尚儀版奏:「請中嚴。」出宮前三刻,諸衛等備列常行仗衛鹵簿所出宮門外內如常儀。出宮前二刻,內謁者監於主人第喪寢尸西,若殯西。設薦席為后哭位,東向。其奔祖父母喪則戶內之西,南廂北面。又於喪寢庭幔下,北面重行設六宮以下拜哭位次,北向西上。鴻臚於喪寢北張幃幕,為主人五屬婦人哭位。其六宮以下從者各素服集列以俟,陪從如常式。已成服則服縗服。內僕進堊車,其仗衛之屬應充鹵簿者,並以次整列於所出宮門外內如常儀。未出宮前一刻,其六尚以下應陪從者,並以次進迎如常式。小輿進於中庭。

3 后奔父母... :
至時,尚儀版奏:「外辦。」后仍舉哀之服,升輿出,已成服則服縗服。三面周以白布行幃。至閤外,后降輿,升堊車。內僕執御,其內侍以下前導夾引輿,六尚以下乘車陪從如常儀,六宮等應從者乘車以次序從如常,仗衛夾引。后哭,從臨者隨哭不絕聲。於后未至之前,司儀贊主人內外五屬之親,各出就前堂哭位,五屬婦人出就後幕下位,俱如喪寢之儀。內謁者監一人升立於喪寢東楹之南,內給使二人立於階下,並西面。

4 后奔父母... :
后至主人第降車所,尚儀跪奏:「請降車入。」后降車,仍哭,入自闈門,三面周以行幃。從臨者仍哭從不絕聲,六尚以下哭從如初,侍者夾扶。主人降詣東階之南,仍立哭;其奔祖喪,則主人仍立哭以待。眾主人並降立於主人之後,西面北上立哭。以服精麤為序。后至喪寢庭,主人哭止,再拜,仍立哭。女侍者扶引后哭,升自西側階,進尸西,跪憑尸,撫心哭,從臨者皆哭。於后之升也,內謁者監及司賓引六宮以下從奔者各權舍於便次,其仗衛鹵簿屯列於外內如常式。主人以下應升者升,各即位哭。后哭,盡一哀,仍扶引即位哭,從臨者仍哭。若已殯,則先引進靈前,跪憑靈哭,盡哀,奏引退,西面再拜,乃即位而哭。內謁者監及司賓引六宮以下入即班位,內謁者監稱拜,給使承傳,唱「可拜」,凡內謁者監有詞,給使皆承傳。六宮以下皆再拜;內謁者監稱哭,六宮以下在位者皆哭;十五舉聲,內謁者監稱止,六宮以下在位者皆止;若已成服,則引行首升拜慰如常禮。內謁者監稱拜,六宮以下在位者皆再拜。內謁者監及司賓引六宮以下退還便次。尚儀跪奏:「請哭止。」后止,從臨者皆止。后降即便殿,內侍版奏:「解嚴。」將士仍不得輒離部伍。

5 后奔父母... :
其成服已,則百官應奉慰者皆赴奉慰如常禮。自後,后依時哭臨如常禮。其為父若祖父喪,則自後奏引哭於後寢次。其未成服而奔,則至成服日,即與主人俱成服。其奔父母之喪,則成服而還宮。其有別飭令還宮,則隨旨期。其未即還宮也,則諸鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還;其六宮以下之留者,與后依時哭臨及成服如后之禮。

6 后奔父母... :
於后還宮日之朝,諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等,並赴主人第奉迎如式。於還宮日,車從未發前三刻,尚儀版奏:「請中嚴。」諸衛整列仗衛鹵簿於還途如來儀。至時,尚儀版奏:「外辦。」后哭拜訖,六尚夾引后降出,常侍從者夾引左右如初。主人拜送如常禮。后出內門,奏哭止,升車,從臨者皆止,三面周以行幃,六宮以下各乘其車,序從如初。至閤外,尚儀跪奏:「請降入。」后降車,升輿入,內侍以下陪從至閤如初。內侍版奏:「解嚴。」諸列鹵簿者各還其所。自後赴葬及練祥則出入如初禮。

7 后奔父母... :
皇太后、皇后於父母若祖父母之喪,比葬已還而不赴葬,則於啟日之朝,與六宮以下服縗服,奏引各即上下位次,哭臨拜慰如初。若父在若祖父在為母若祖母之喪,十一月而小祥,則與六宮以下,於位次行變除之禮,易以練總,除腰絰,哭臨受慰如常禮。其稟旨行公除之禮,則十三日而除,其行除禮如別條。

URN: ctp:n559875