在Facebook上關注我們,隨時得到最新消息 在Twitter上關注我們,隨時得到最新消息 在新浪微博上關注我們,隨時得到最新消息 在豆瓣上關注我們,隨時得到最新消息
中國哲學書電子化計劃
-> -> -> -> 臨諸王妃主喪

《臨諸王妃主喪》

電子圖書館
1 臨諸王妃... :
本司散下其禮,所司隨職供辦。守宮先於重明門外之左設三師等次;又於主人第大門外之右設皇太子便次,南向;又於大門之左右隨便設陪從之官次。其所臨者五屬之親先集列於主人之第。其執事先於寢北設障幔,為主人五屬婦人拜哭次。

2 臨諸王妃... :
其日,出宮前四刻,左庶子版奏:「請中嚴。」出宮前三刻,搥一鼓為一嚴,三嚴時節,前一日左庶子奏裁。二衛率等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如常儀。出宮前二刻,又搥二鼓為再嚴,奉禮於重明門外之左右設宮官從者位,文東武西,重行相向,皆以北為上。齋帥先於主人第大門外次內,設皇太子座,南向;又於主人堂上中閒近北設素下床席,為皇太子哭位,南向。掌儀於主人庭設從官之位,文東武西,重行北面,相對為首;又於皇太子座前階下設奉慰位。主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東,重行,西面北上。以服精麤為序,而尊者差前。下皆準此。又設五屬婦女位於堂北幔下:主女位於東廂,西面南上;妻妾位於西廂,東面南上;眾婦人位於北廂,南面,諸婦在西,諸親在東,相對為首。其五屬內外,並陪臨於此所。其陪從宮官以下皆常服赴集其位。有司整列皇太子四望車及副車仗衛之屬應列鹵簿者於外內如常儀。出宮前一刻,又搥三鼓為三嚴,諸侍衛之官俱詣閤奉迎。左庶子版奏:「外辦。」

3 臨諸王妃... :
皇太子服常服,升輿以出,扇蓋及侍從如常儀。皇太子降輿升車,中允進,跪奏稱:「中允臣某言,請車發。」俛伏,興,退復位。凡中允奏請,皆進跪奏稱「某官臣某言」,訖,俛伏,興。車動,中允與贊者夾引以出。至侍臣上馬所,中允奏稱:「請車權停,令侍臣上馬。」左庶子承令,退稱:「令曰諾。」中允退稱:「侍臣上馬。」贊者承傳,文武侍臣皆退,上馬畢,中允奏:「請車發。」退復位。皇太子車動,鼓吹不作,三師乘車訓導,三少乘車訓從,宮臣文武應陪從者皆乘馬以從如常。

4 臨諸王妃... :
至主人大門次前,左庶子進,跪奏:「請降車。」俛伏,興,還侍位。皇太子降車,升輿入次。其車輿以下鹵簿仗衛之屬,列於次前之左右。皇太子變服素服,其陪從之官各就次變服素服,侍臣及文武官不變服。相者引主人內外五屬之親,各服縗服就堂下位次哭。掌儀一人立於堂下東階東南,贊者二人立於其南差退,俱西面。皇太子變服訖,升輿出,侍衛左右如初。主人免絰去杖,相者引出門外,遙見輿,止哭再拜迎。仍引主人先入,門右西面立,不哭。若未殯,則通拜迎拜送於大門之內。相者贊眾主人以下皆止哭。

5 臨諸王妃... :
皇太子至堂,左庶子跪奏:「請降輿,升。」俛伏,興。於所臨之喪非尊者,則仍輿升堂。皇太子降輿,升自東階,即哭位。應拜者則奉引拜靈乃坐。侍臣夾引列於戶內外及階下之左右,其仗衛鹵簿止列於門內外之左右,並如常儀。司儀引主人進中庭,北面。掌儀稱拜,主人以下應拜者皆再拜。令引主人升。司儀引主人升,立於戶內之東,西面。

6 臨諸王妃... :
左庶子跪奏:「請哭。」俛伏,興。皇太子哭。掌儀稱哭,贊者承傳,唱:「可哭。」凡掌儀有詞,贊者皆承傳。主人以下及在位者皆哭。通事舍人引諸從官應陪位者入,即班位。立定,掌儀稱拜,從官在位者皆再拜;掌儀稱哭,從官在位者皆哭;十五舉聲,掌儀稱止,從官在位者皆止。通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位,跪奉慰,俛伏,興,引退還本位。掌儀稱拜,從官在位者皆再拜訖,舍人引從官出。左庶子跪奏:「請哭止,撫慰主人。」俛伏,興。皇太子止,興,就主人前執手訖,主人再拜,皇太子復位哭,又盡一哀。凡所臨非本服五屬之親,則一哭而止。左庶子跪奏:「請哭止。」俛伏,興。皇太子止。掌儀稱止,主人以下在位者皆止。司儀引主人降立於庭中之東,北面。掌儀稱拜,主人以下在位者皆再拜。

7 臨諸王妃... :
左庶子奏:「請還。」皇太子降,升輿出,侍衛如初。司儀引主人先出,俟於大門外,拜送。皇太子至次,降輿,即座服常服。司儀引主人哭還廬次。

8 臨諸王妃... :
皇太子停大次,未發前三刻,左庶子版奏:「請嚴。」有司依式先奏三嚴搥鼓如初。二衛率等整列仗衛鹵簿於還途如來儀。奉禮設宮官陪從者位於皇太子次前道左,文武皆重行向道。陪從之官各於次變服訖,謁者各引就班位。三嚴已,左庶子又奏:「外辦。」皇太子升輿出,升車還宮。左庶子奏請及宮官陪從、不鳴鼓吹皆如來儀。到重明門外,宮官文武皆下馬,三師三少各還。皇太子至殿前,迴車南向。左庶子跪奏:「請降車。」俛伏,興。皇太子降車,乘輿入,侍臣從至閤。左庶子奏請解嚴,將士各還其所,宮臣皆退。

URN: ctp:n559910