在Facebook上关注我们,随时得到最新消息 在Twitter上关注我们,随时得到最新消息 在新浪微博上关注我们,随时得到最新消息 在豆瓣上关注我们,随时得到最新消息
中国哲学书电子化计划
简体字版
-> -> -> -> 临诸王妃主丧

《临诸王妃主丧》

电子图书馆
1 临诸王妃... :
本司散下其礼,所司随职供办。守宫先于重明门外之左设三师等次;又于主人第大门外之右设皇太子便次,南向;又于大门之左右随便设陪从之官次。其所临者五属之亲先集列于主人之第。其执事先于寝北设障幔,为主人五属妇人拜哭次。

2 临诸王妃... :
其日,出宫前四刻,左庶子版奏:“请中严。”出宫前三刻,捶一鼓为一严,三严时节,前一日左庶子奏裁。二卫率等备列常行仗卫卤簿于所出宫门外内如常仪。出宫前二刻,又捶二鼓为再严,奉礼于重明门外之左右设宫官从者位,文东武西,重行相向,皆以北为上。斋帅先于主人第大门外次内,设皇太子座,南向;又于主人堂上中闲近北设素下床席,为皇太子哭位,南向。掌仪于主人庭设从官之位,文东武西,重行北面,相对为首;又于皇太子座前阶下设奉慰位。主人执事于堂下设五属之亲位于东阶之东,重行,西面北上。以服精粗为序,而尊者差前。下皆准此。又设五属妇女位于堂北幔下:主女位于东厢,西面南上;妻妾位于西厢,东面南上;众妇人位于北厢,南面,诸妇在西,诸亲在东,相对为首。其五属内外,并陪临于此所。其陪从宫官以下皆常服赴集其位。有司整列皇太子四望车及副车仗卫之属应列卤簿者于外内如常仪。出宫前一刻,又捶三鼓为三严,诸侍卫之官俱诣閤奉迎。左庶子版奏:“外办。”

3 临诸王妃... :
皇太子服常服,升舆以出,扇盖及侍从如常仪。皇太子降舆升车,中允进,跪奏称:“中允臣某言,请车发。”俛伏,兴,退复位。凡中允奏请,皆进跪奏称“某官臣某言”,讫,俛伏,兴。车动,中允与赞者夹引以出。至侍臣上马所,中允奏称:“请车权停,令侍臣上马。”左庶子承令,退称:“令曰诺。”中允退称:“侍臣上马。”赞者承传,文武侍臣皆退,上马毕,中允奏:“请车发。”退复位。皇太子车动,鼓吹不作,三师乘车训导,三少乘车训从,宫臣文武应陪从者皆乘马以从如常。

4 临诸王妃... :
至主人大门次前,左庶子进,跪奏:“请降车。”俛伏,兴,还侍位。皇太子降车,升舆入次。其车舆以下卤簿仗卫之属,列于次前之左右。皇太子变服素服,其陪从之官各就次变服素服,侍臣及文武官不变服。相者引主人内外五属之亲,各服縗服就堂下位次哭。掌仪一人立于堂下东阶东南,赞者二人立于其南差退,俱西面。皇太子变服讫,升舆出,侍卫左右如初。主人免绖去杖,相者引出门外,遥见舆,止哭再拜迎。仍引主人先入,门右西面立,不哭。若未殡,则通拜迎拜送于大门之内。相者赞众主人以下皆止哭。

5 临诸王妃... :
皇太子至堂,左庶子跪奏:“请降舆,升。”俛伏,兴。于所临之丧非尊者,则仍舆升堂。皇太子降舆,升自东阶,即哭位。应拜者则奉引拜灵乃坐。侍臣夹引列于户内外及阶下之左右,其仗卫卤簿止列于门内外之左右,并如常仪。司仪引主人进中庭,北面。掌仪称拜,主人以下应拜者皆再拜。令引主人升。司仪引主人升,立于户内之东,西面。

6 临诸王妃... :
左庶子跪奏:“请哭。”俛伏,兴。皇太子哭。掌仪称哭,赞者承传,唱:“可哭。”凡掌仪有词,赞者皆承传。主人以下及在位者皆哭。通事舍人引诸从官应陪位者入,即班位。立定,掌仪称拜,从官在位者皆再拜;掌仪称哭,从官在位者皆哭;十五举声,掌仪称止,从官在位者皆止。通事舍人引从官行首一人进诣奉慰位,跪奉慰,俛伏,兴,引退还本位。掌仪称拜,从官在位者皆再拜讫,舍人引从官出。左庶子跪奏:“请哭止,抚慰主人。”俛伏,兴。皇太子止,兴,就主人前执手讫,主人再拜,皇太子复位哭,又尽一哀。凡所临非本服五属之亲,则一哭而止。左庶子跪奏:“请哭止。”俛伏,兴。皇太子止。掌仪称止,主人以下在位者皆止。司仪引主人降立于庭中之东,北面。掌仪称拜,主人以下在位者皆再拜。

7 临诸王妃... :
左庶子奏:“请还。”皇太子降,升舆出,侍卫如初。司仪引主人先出,俟于大门外,拜送。皇太子至次,降舆,即座服常服。司仪引主人哭还庐次。

8 临诸王妃... :
皇太子停大次,未发前三刻,左庶子版奏:“请严。”有司依式先奏三严捶鼓如初。二卫率等整列仗卫卤簿于还途如来仪。奉礼设宫官陪从者位于皇太子次前道左,文武皆重行向道。陪从之官各于次变服讫,谒者各引就班位。三严已,左庶子又奏:“外办。”皇太子升舆出,升车还宫。左庶子奏请及宫官陪从、不鸣鼓吹皆如来仪。到重明门外,宫官文武皆下马,三师三少各还。皇太子至殿前,回车南向。左庶子跪奏:“请降车。”俛伏,兴。皇太子降车,乘舆入,侍臣从至閤。左庶子奏请解严,将士各还其所,宫臣皆退。

URN: ctp:n559910