Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 军行渡水

《军行渡水》

Library Resources
1 军行渡水:

2 军行渡水:
军行,遇大水、河渠、沟涧,无津梁舟钥,以木罂渡。用木缚瓮为筏,受二石,力胜一人。瓮间阔五寸,底以绳勾联,编枪于其上,形长勿方,前置拔头,后置梢,左右置棹。

3 军行渡水:
又用枪钥:枪十根为一束,力胜一人。四千一百六十六根即成一钥,皆去钻刃,以束为鱼鳞次,横检而缚之,可渡四百一十六人。以此为率,多少用济。

4 军行渡水:
又用蒲钥:以蒲九尺围,颠倒为束十道,缚似束枪,为钥,量长短多少。无蒲,亦用苇钥,量大小以济人。

5 军行渡水:
又用挟渉:以善游者系小绳,先浮渡水,次引大渉于两岸,立大橛,急定渉,使人挟渉浮渡,大军可为数十道。

6 军行渡水:
又用浮囊:以浑脱羊皮,吹气令满,系其孔,束于腋下,浮渡。

URN: ctp:n561543