Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 風俗

《風俗》

Library Resources
1 風俗:
荊河之閒,四方輻輳,故周人善賈,趨利而纖嗇。韓國分野,亦有險阻。蘇秦謂韓宣王曰「韓北有鞏、成皋之固,西有宣陽、商阪之塞,東有苑、穰、洧水,南有陘山」也。鞏、成皋,則今鞏縣、汜水也。宜陽、商阪即今福昌山及商山也。苑、穰,今南陽界。陘山,今密縣山。自東漢、魏、晉宅於洛陽,永嘉以後,戰爭不息。元魏徙居,纔過三紀。自西晉永嘉五年,劉曜陷洛陽,執懷帝,至後魏太和十九年,經百八十七年遷都。至永熙三年,又經三十九年,分為東、西魏矣。逮乎二魏,爰及齊、周、河、洛、汝、潁,迭為攻守。夫土中,風雨所交,宜乎建都立社,均天下之漕輸,便萬國之享獻。不恃隘害,務修德刑,則卜代之期可延久也。

URN: ctp:n563074