Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 管子十八卷

《管子十八卷》

Library Resources
1 管子十八... :
仓库实,知礼节;国多财,远者来;衣食足,知荣辱。

2 管子十八... :
野无积草,府不积货,市不成肆,朝不合衆,治之至也。

3 管子十八... :
观其交游,则贤不肖可察。

4 管子十八... :
一年之计,莫若树榖;十年之计,莫若树木;终身之计,莫若树人。

5 管子十八... :
爵禄满则忠衰,室富足则行衰,釜鼓满则人概之,人满则天槩之。故先王不满也。

6 管子十八... :
凡赦者,小利而大害,故久而不胜其祸;无赦,小害而大利,久而不胜其福。惠者多赦,先易后难;法者无赦,先难后易。惠者,民之仇雠;法令,民之父母。

7 管子十八... :
堂上远于百里,有事十日而君不知;堂下远于千里,有事一月不知;门庭远于万里,有事朞年不闻。

8 管子十八... :
桓公谓管仲曰:“寡人有大邪三:不幸好畋,晦夜从禽不反,一,;不幸好酒,日夜相继,二;寡人有污行,不幸好色,姑姊妹有未嫁者,三。”管仲曰:“恶则恶矣,非其急也。人君惟不爱与不敏不可耳!不爱则亡衆,不敏则不及事。”

9 管子十八... :
地大而不耕,非其地;卿贵而不仁,非其卿;民衆而不亲,非其民。

10 管子十八... :
无翼而飞者,声也;无根而固者,慎也。公但谨声耳!

11 管子十八... :
齐水躁而复,故民贪而勇;楚水溺而清,其民轻果好贼;越水浊而重,其民疾妒;秦水泔而滞,其民贪戾;晋水滞而杂,其民好诈;宋水劲而清,其民简易。

12 管子十八... :
先王治国,威不两措,政不二门。有法度之制者,不可巧以诈僞;有权衡之称者,不可欺以轻重;有寻尺之数者,不可差以短长也。

13 管子十八... :
桓公问廐吏:“何事最难?”吏未答。管仲曰:“臣尝作圉人,惟傅马栈最难。先搏曲木,则直无所施;先搏直木,则曲无所施。”

14 管子十八... :
楚王好小腰,美人省食;吴王好劒,国士轻死。故主好宫室,则工匠巧;主好文彩,则工女靡。

15 管子十八... :
冬日不盥,非爱水也;夏日不炀,非爱火也;为不适于身。明王不治宫室,非爱小也,为伤于本事而妨于教也。

16 管子十八... :
利之所在,虽千仞之山,无所不上;深泉之下,无所不入。商人通贾,倍道兼行,夜以继日,千里不远,利在前也。渔人入海,海水百仞,冲波逆流,日夜不出,利在水也。

17 管子十八... :
蛟龙得水而神立,人主得民而威成。海不辞水,故能成大;山不辞土,故能成高;主不厌人,故能成衆;士不厌学,故能成圣。

18 管子十八... :
乌合之衆,初虽有欢,后必相吐。虽善不亲也。

19 管子十八... :
杀生之柄不制于主,而在羣下也,此寄生之主也。

20 管子十八... :
五榖,民之司命;黄金刀币,民之通施。

21 管子十八... :
农有常业,女有常事。一农不耕,民有饥者;一女不织,民有寒者。

22 管子十八... :
桓公谓管仲曰:“吾欲伐楚,楚强不可下,如何?”曰:“王但铸钱于庄山,往楚贵市生鹿,楚王闻之喜,必废农而猎鹿。公藏粟五倍,楚足钱而无粟;公闭关。楚降者十分有四。”

URN: ctp:n566631