Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 文子十二卷

《文子十二卷》

Library Resources
1 文子十二... :
周平王時人,師老君。

2 文子十二... :
齒堅於舌而齒先敝。剛强者,死之徒;柔弱者,生之幹;先唱者,窮之路;後動者,達之源。

3 文子十二... :
立井而飲,耕田而食,不布施以求德,不高下以相傾,此古人之德也。

4 文子十二... :
河不滿溢,海不湧波,景雲見,黄龍下,祥風至,醴泉出,此聖人順天道也。晝冥夜光,山崩川涸,冬雷夏霜,此國之將亡也。

5 文子十二... :
水濁則魚噞,政苛則民亂,上多欲,下多詐。

6 文子十二... :
冬日之陽,夏日之陰,萬物歸之而莫使。

7 文子十二... :
臯陶喑而大理,天下無虐刑,何貴言乎?

8 文子十二... :
君子猶射,差此毫末,於彼尋丈。

9 文子十二... :
量腹而食,度形而衣,節乎己者,貪心不生。

10 文子十二... :
神者智之淵,神清則智明;智者心之府,智公則心平。

11 文子十二... :
精神難清而易濁,猶盆水也。清之終日乃能見眉睫,不過一撓,即不能見方圓也。

12 文子十二... :
山生金,反自刻;木生蠧,還自蝕;人生事,還自賊。

13 文子十二... :
善游者必溺,善騎者必墜。

14 文子十二... :
使信士分財,不如探籌;使亷士守財,不如閉戶全封。有心於平,不如無心之不平。

15 文子十二... :
上學以神聽之,學在骨髓矣!中學以心聽之,學在肌肉矣!下學以耳聽之,學在皮膚矣!

16 文子十二... :
鐸以聲自毁,膏以明自煎。

17 文子十二... :
一淵無兩蛟,有必爭。

18 文子十二... :
得鳥者羅之一目,一目之羅不可得鳥。

19 文子十二... :
欲致魚者先通於谷,欲來鳥者先樹於木,水積魚聚,木茂鳥集。

20 文子十二... :
目見百步之外,不能自見其眥。

21 文子十二... :
水之勢勝火,一杓不能救一車之薪;金之勢勝木,一刃不能殘一林;土之勢勝水,一塊不能塞一河。

22 文子十二... :
飢馬在廐,寂然無聲,投芻其傍,爭心乃生。

23 文子十二... :
農夫勞而君子食之,愚者言而智士擇之。

24 文子十二... :
日月欲明,浮雲翳之;河水欲清,沙土穢之;叢蘭欲茂,秋風敗之;人性欲平,嗜慾害之。

25 文子十二... :
濟溺者以金石不如尺索。

26 文子十二... :
花太早者不須霜而自落。

27 文子十二... :
入水憎濡,懐臭求芳,不可得也。

28 文子十二... :
乳犬噬虎,伏雞搏狸。

29 文子十二... :
冶不能銷木,匠不能斵冰。

30 文子十二... :
金石有聲,不扣不鳴;簫管有音,不吹不聲。

31 文子十二... :
事者難成而易敗,名者難立而易廢。

32 文子十二... :
往古來今謂之宙,四方上下謂之宇。

33 文子十二... :
孔子無黔突,墨子無煖席。非其貪祿慕位,欲為天下除害耳。

34 文子十二... :
獸窮則觸,鳥窮則啄,人窮則詐。

35 文子十二... :
人主之有民,猶城之有基,木之有根。根深則本固,基厚則土安。

36 文子十二... :
屈寸而伸尺,小枉而大直,聖人為之。今人君不計其大功,而求其小善,失賢也。

37 文子十二... :
貴則觀其所舉,富則觀其所欲,貧則觀其所愛。

38 文子十二... :
霸王之道,扶義而動。尊其秀士,顯其賢良,百姓開戶而待之,漬米而儲之。不義之兵,至於伏尸流血而不服也。

39 文子十二... :
冬日之扇,夏日之裘,無用於己,則生塵垢。

URN: ctp:n566717