Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 文子十二卷

《文子十二卷》

Library Resources
1 文子十二... :
周平王时人,师老君。

2 文子十二... :
齿坚于舌而齿先敝。刚强者,死之徒;柔弱者,生之干;先唱者,穷之路;后动者,达之源。

3 文子十二... :
立井而饮,耕田而食,不布施以求德,不高下以相倾,此古人之德也。

4 文子十二... :
河不满溢,海不涌波,景云见,黄龙下,祥风至,醴泉出,此圣人顺天道也。昼冥夜光,山崩川涸,冬雷夏霜,此国之将亡也。

5 文子十二... :
水浊则鱼噞,政苛则民乱,上多欲,下多诈。

6 文子十二... :
冬日之阳,夏日之阴,万物归之而莫使。

7 文子十二... :
臯陶喑而大理,天下无虐刑,何贵言乎?

8 文子十二... :
君子犹射,差此毫末,于彼寻丈。

9 文子十二... :
量腹而食,度形而衣,节乎己者,贪心不生。

10 文子十二... :
神者智之渊,神清则智明;智者心之府,智公则心平。

11 文子十二... :
精神难清而易浊,犹盆水也。清之终日乃能见眉睫,不过一挠,即不能见方圆也。

12 文子十二... :
山生金,反自刻;木生蠧,还自蚀;人生事,还自贼。

13 文子十二... :
善游者必溺,善骑者必坠。

14 文子十二... :
使信士分财,不如探筹;使亷士守财,不如闭户全封。有心于平,不如无心之不平。

15 文子十二... :
上学以神听之,学在骨髓矣!中学以心听之,学在肌肉矣!下学以耳听之,学在皮肤矣!

16 文子十二... :
铎以声自毁,膏以明自煎。

17 文子十二... :
一渊无两蛟,有必争。

18 文子十二... :
得鸟者罗之一目,一目之罗不可得鸟。

19 文子十二... :
欲致鱼者先通于谷,欲来鸟者先树于木,水积鱼聚,木茂鸟集。

20 文子十二... :
目见百步之外,不能自见其眦。

21 文子十二... :
水之势胜火,一杓不能救一车之薪;金之势胜木,一刃不能残一林;土之势胜水,一块不能塞一河。

22 文子十二... :
饥马在廐,寂然无声,投刍其傍,争心乃生。

23 文子十二... :
农夫劳而君子食之,愚者言而智士择之。

24 文子十二... :
日月欲明,浮云翳之;河水欲清,沙土秽之;丛兰欲茂,秋风败之;人性欲平,嗜欲害之。

25 文子十二... :
济溺者以金石不如尺索。

26 文子十二... :
花太早者不须霜而自落。

27 文子十二... :
入水憎濡,懐臭求芳,不可得也。

28 文子十二... :
乳犬噬虎,伏鸡搏狸。

29 文子十二... :
冶不能销木,匠不能斵冰。

30 文子十二... :
金石有声,不扣不鸣;箫管有音,不吹不声。

31 文子十二... :
事者难成而易败,名者难立而易废。

32 文子十二... :
往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。

33 文子十二... :
孔子无黔突,墨子无暖席。非其贪禄慕位,欲为天下除害耳。

34 文子十二... :
兽穷则触,鸟穷则啄,人穷则诈。

35 文子十二... :
人主之有民,犹城之有基,木之有根。根深则本固,基厚则土安。

36 文子十二... :
屈寸而伸尺,小枉而大直,圣人为之。今人君不计其大功,而求其小善,失贤也。

37 文子十二... :
贵则观其所举,富则观其所欲,贫则观其所爱。

38 文子十二... :
霸王之道,扶义而动。尊其秀士,显其贤良,百姓开户而待之,渍米而储之。不义之兵,至于伏尸流血而不服也。

39 文子十二... :
冬日之扇,夏日之裘,无用于己,则生尘垢。

URN: ctp:n566717