Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 太玄经十卷

《太玄经十卷》

Library Resources
1 太玄经十... :
扬雄撰,虞翻注。

2 太玄经十... :
鷕踤于林,獭入于泉。

3 太玄经十... :
鸱鸠在林,[口+(斤-丨)+又]彼衆禽。

4 太玄经十... :
淮南王安,多华少实。

5 太玄经十... :
齐桓、晋文之霸,如日继月。

6 太玄经十... :
孔子文足,老君玄足。

7 太玄经十... :
山川薮泽,万物归焉。

8 太玄经十... :
君子得位则昌,失位则良;小人得位则横,失位则丧。

URN: ctp:n567290