Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 荀悦申鑒五卷

《荀悦申鑒五卷》

Library Resources
1 荀悦申鑒... :
序云:夫道本仁義,五經以經之,羣籍以緯之。前鑒既明,今又申之,故曰《申鑒》。

2 荀悦申鑒... :
君臣親而有禮,百官和而不同,此治國之風也。禮俗不一,庶人作議,此衰國之風也。君臣爭盟,大夫爭名,此乖國之風也。上多欲,下多端,法不定,政多門,此亂國之風也。以割下作能,附上作忠,此叛國之風也。小臣爭寵,大臣爭權,此害國之風也。上不訪,下不諫,婦言用,內政行,此亡國之風也。

3 荀悦申鑒... :
善禁者,先禁身而後人;不善禁者,先禁人而後身。

4 荀悦申鑒... :
三曰致武事,四曰禁數赦。

5 荀悦申鑒... :
秦之滅學也,書朽于屋壁,義絕于朝野。

6 荀悦申鑒... :
學聖不至聖,可以盡生;學壽不至壽,可以盡命。

7 荀悦申鑒... :
君子有三鑒:鑒乎前,鑒乎人,鑒乎鏡。

8 荀悦申鑒... :
下不鉗口,上不塞耳,則有所聞矣。

9 荀悦申鑒... :
思唐虞于上世,瞻仲尼于中古,乃知小道者足羞也。思伯夷于首陽,想四皓于商山,乃知穢妄者足恥也。存張騫于西極,念蘇武于朔方,乃知懷安者足鄙也。

URN: ctp:n567683