Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 体论四卷

《体论四卷》

Library Resources
1 体论四卷:
杜恕。

2 体论四卷:
不动如山,难知如阴。人有厚德,无问小节;人有大举,无訾小故。隋侯之珠,不能无纇。

3 体论四卷:
夫人臣犹如土也,万物载焉而不辞其重,水渎污焉而不辞其下,草木植焉而不有其功。

4 体论四卷:
夫行者,荣辱之皂白。

5 体论四卷:
君子居必选乡,游必择士。

6 体论四卷:
至人之治也,处国于不倾之地,积政于万全之乡,载德于不止之舆,行令于无竭之仓,使民于不争之涂,开法于必得之方。庶民,水也;君子,舟也。水所以载舟,亦所以覆舟。

7 体论四卷:
恕性疎惰,但饱食而已。家有书传,颇尝涉历。父忧行丧,在礼多愆,孝声不闻。后除中郎,又作黄门郎。同朝友人问余志,余答曰:“见大臣论议或党甲苦乙所亲,或党乙谤甲所亲。余处甲乙之间,幸无毁誉耳。”

URN: ctp:n567774