Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 太元經十四卷

《太元經十四卷》

Library Resources
1 太元經十... :
梁國楊泉,字德淵。

2 太元經十... :
怒如烈冬,喜如溫春。

3 太元經十... :
鸞鶵鳯子,養甡髙峙,隱耀深林,不食滓穢。

4 太元經十... :
內清外濁,弊衣裹玉。

5 太元經十... :
十里九坎,牛馬低昂。

6 太元經十... :
天氣左轉,星辰右行。陰陽運度,報返相迎。

7 太元經十... :
强梁者亡,掘强者折,大健者跋,大利者缺。激氣成風,湧氣成雨,濁霧成雪,清露成霜。

URN: ctp:n567880