Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 太元经十四卷

《太元经十四卷》

Library Resources
1 太元经十... :
梁国杨泉,字德渊。

2 太元经十... :
怒如烈冬,喜如温春。

3 太元经十... :
鸾鶵鳯子,养甡髙峙,隐耀深林,不食滓秽。

4 太元经十... :
内清外浊,弊衣裹玉。

5 太元经十... :
十里九坎,牛马低昂。

6 太元经十... :
天气左转,星辰右行。阴阳运度,报返相迎。

7 太元经十... :
强梁者亡,掘强者折,大健者跋,大利者缺。激气成风,涌气成雨,浊雾成雪,清露成霜。

URN: ctp:n567880