Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 中论六卷

《中论六卷》

Library Resources
1 中论六卷:
徐伟长作,任氏注。

2 中论六卷:
倚立而思远,不如速行而必;至矫首而徇飞,不如修翼之必获。孤居而愿智,不如积学之必达。

3 中论六卷:
君子不恤年之将暮,而忧志之有倦。

4 中论六卷:
道之于人,甚简且易,不同采金攻玉,涉艰难也。

5 中论六卷:
路不险则无以知马之良,任不重则无以知人之才。

6 中论六卷:
君子相见,非但兴善,将以攻恶。恶不废则善不兴。疗暑莫如亲水,救寒莫如重裘,止谤莫如修身。

7 中论六卷:
善钓者不易渊而殉鱼,君子不降席而追道。

8 中论六卷:
小人耻其面不如子都,君子耻其行不如舜禹。故小人贵明鉴,君子尚至言。

9 中论六卷:
射以平志,御以和心,书以缀事,数以理烦。

10 中论六卷:
利如激风之至,暴雨之集,不论是非,不议直曲,期于无穷,务于必胜。

11 中论六卷:
辩者,别也,言其善分别事类,非谓言辞捷给而凌善人也。

12 中论六卷:
圣人蹈机握杼,织成天地,使万物顺焉,人伦正焉。

13 中论六卷:
登髙而建旗,则所示者广;顺风而奋铎,则所闻者远。非旌色益明,铎声远长,所托得地,而况富贵施政令乎?

14 中论六卷:
良农不患疆埸之不修,而患风雨之不节;君子不患道德之不建,而患其时之不至。

15 中论六卷:
圣人之世不交游也,周道衰而交游兴。古之交也近,今之交也远;古之交也求贤,今之交也为名。

16 中论六卷:
取不由乡党,考行不本闺阈。多助者则称贤才,少爱者则谓不肖。

17 中论六卷:
马必待乘而后致远,医必待使而后愈疾,贤者待用而后兴理。

URN: ctp:n567903