Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 淮南万毕术一卷

《淮南万毕术一卷》

Library Resources
1 淮南万毕... :
首泽浮针。取头中垢塞针孔,置水中则浮。

2 淮南万毕... :
烧角入山则虎豹自远,恶其息也。

3 淮南万毕... :
取大镜高悬,置水盆于其下,则见邻矣。

4 淮南万毕... :
取沸汤置瓮中,密以新缣,沈井中三日成冰。

5 淮南万毕... :
取鸿毛缣囊贮之,可以渡江不溺。

6 淮南万毕... :
马好啮人,取僵蚕涂其上唇,即差。

7 淮南万毕... :
取门冬、赤黍,渍以狐血,阴乾之。欲饮酒者,取一丸置舌下以含之,令人不醉。

URN: ctp:n568061