Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 君子義以為質章

《君子義以為質章》

Library Resources
1 君子義以... :
問「君子義以為質」一章。曰:「『義以為質』,是制事先決其當否了;其間節文次第須要皆具,此是『禮以行之』。然徒知盡其節文,而不能『孫以出之』,則亦不可。且如人知尊卑之分,須當讓他。然讓之之時,辭氣或不能婉順,便是不能『孫以出之』。『信以成之』者,是終始誠實以成此一事,卻非是『孫以出之』後,方『信以成之』也。」時舉

2 君子義以... :
或問「君子義以為質」一章。曰:「義,只是合宜。義有剛決意思,然不可直撞去。禮有節文度數,故用『禮以行之』。『孫以出之』,是用『和為貴』。義不和,用『禮以行之』,己自和。然禮又嚴,故『孫以出之』,使從容不迫。信是樸實頭做,無信則義禮孫皆是偽。」甘吉父問:「行與出何別?」曰:「行,是當恁地行;出,是做處。」賀孫

3 君子義以... :
問:「『君子義以為質』一章,看來有義以為本,必有下面三者,方始成就得。」曰:「然。『義以為質』,是應事處。」又問:「以敬為主,則義為用;以義為本,則下面三者為用。」曰:「然。」

4 君子義以... :
周貴卿問:「義是就事上說。蓋義則裁斷果決,若不行之以節文,出之以退遜,則恐有忤於物。」『信以成之』,這一句是繳上三句,言若不誠實,則義必不能盡,禮必不能行,而所謂孫,特是詐偽耳。」曰:「也是恁地。」義剛

5 君子義以... :
問:「禮行孫出,何以別?」曰:「行是安排恁地行,出是從此發出。禮而不遜,則不免矯世以威嚴加人。」拱燾

6 君子義以... :
問:「『義以為質』至『信以成之』章,如孔子之對陽貨,孟子之不與王驩言,莫全得此理否?」曰:「然。」問:「行與出如何分?」曰:「行,是大綱行時;出,則始自此出去也。人固有行之合禮,而出之不遜者。」

7 君子義以... :
至之問:「明道謂:『君子「敬以直內」,則「義以方外」;「義以為質」,則「禮以行之,遜以出之,信以成之」。』」曰:「只是一箇義。『義以為質』,便是自『義以方外』處說起來。若無『敬以直內』,也不知義之所在。」時舉

URN: ctp:n591798