Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Back Forward
Histories -> Shiji -> 世家 -> 楚世家 -> 24 - Parallel passages

齿

[More information]
 • 初,成王将以商臣为太子 Show parallel passages

  史记·楚世家》:初,成王将以商臣为太子,语令尹子上。子上曰:“君之齿未也,而又多内宠,绌乃乱也。楚国之举常在少者。且商臣蜂目而豺声,忍人也,不可立也。”王不听,立之。后又欲立子职而绌太子商臣。商臣闻而未审也,告其傅潘崇曰:“何以得其实?”崇曰:“飨王之宠姬江芈而勿敬也。”商臣从之。江芈怒曰:“宜乎王之欲杀若而立职也。”商臣告潘崇曰:“信矣。”崇曰:“能事之乎?”曰:“不能。”“能亡去乎?”曰:“不能。”“能行大事乎?”曰:“能。”冬十月,商臣以宫卫兵围成王。成王请食熊蹯而死,不听。丁未, Show in context
  春秋左传·文公元年》:初,楚子将以商臣为大子,访诸令尹子上,子上曰,君之齿未也,而又多爱,黜乃乱也,楚国之举,在少者,且是人也,蜂目而豺声,忍人也,不可立也,弗听,既又欲立王子职,而黜大子商臣,商臣闻之而未察,告其师潘崇曰,若之何而察之,潘崇曰,享江芊而勿敬也,从之,江芊怒曰,呼,役夫,宜君王之欲杀女而立职也,告潘崇曰,信矣,潘崇曰,能事诸乎,曰,不能,能行乎,曰,不能,能行大事乎,曰,能,冬,十月,以宫甲围成王,王请食熊蹯而死,弗听,丁未, Show in context
 • 初,成王将以商臣为太子 Show parallel passages

  史记·楚世家》:初,成王将以商臣为太子,语令尹子上。子上曰:“君之齿未也,而又多内宠,绌乃乱也。楚国之举常在少者。且商臣蜂目而豺声,忍人也,不可立也。”王不听, Show in context
  春秋左传·文公元年》:初,楚子将以商臣为大子,访诸令尹子上,子上曰,君之齿未也,而又多爱,黜乃乱也,楚国之举,在少者,且是人也,蜂目而豺声,忍人也,不可立也,弗听, Show in context
  列女传·楚成郑瞀》:王将立公子商臣以为太子。王问之于令尹子上,子上曰:“君之齿未也,而又多宠子。既置而黜之,必为乱矣。且其人蜂目而豺声,忍人也,不可立也。” Show in context
  太平御览·》:楚子将以商臣为太子,访诸令尹子上,子上曰:“楚国之举,恒在少者,且是人也,蜂目而豺声,忍人也,不可立也。” Show in context
  太平御览·》:初,楚成王将以商臣为太子,语令尹子上,子上曰:“商臣,蜂目豺声,忍人也,不可立之。”王弗听。 Show in context
  太平御览·相上》:初,楚子将以商臣为太子,访诸令尹子上。子上曰:“君之齿未也,而又多爱,黜乃乱也。楚国之举,恒在少者。且是人也,蜂目而豺声,忍人也。可不立也。”弗听。 Show in context
 • 成王将以商臣为太子,语令尹子上 Show parallel passages

  史记·楚世家》:成王将以商臣为太子,语令尹子上。 Show in context
  春秋左传·文公元年》:楚子将以商臣为大子,访诸令尹子上, Show in context
  太平御览·》:楚子将以商臣为太子,访诸令尹子上, Show in context
  太平御览·》:楚成王将以商臣为太子,语令尹子上, Show in context
  太平御览·相上》:楚子将以商臣为太子,访诸令尹子上。 Show in context
  太平御览·》:楚子将以商臣为太子令尹,子上谏之, Show in context
 • 楚成王以商臣为太子 Show parallel passages

  韩非子·内储说下》:楚成王以商臣为太子, Show in context
  韩非子·内储说下》:楚成王商臣为太子, Show in context
  韩非子·难三》:楚成王置商臣以为太子, Show in context
  史记·楚世家》:成王将以商臣为太子, Show in context
  春秋左传·文公元年》:楚子将以商臣为大子, Show in context
  太平御览·》:楚子将以商臣为太子, Show in context
  太平御览·》:楚成王将以商臣为太子, Show in context
  太平御览·相上》:楚子将以商臣为太子, Show in context
  太平御览·》:楚子将以商臣为太子令尹, Show in context
 • 不可立也,王不听 Show parallel passages

  史记·楚世家》:不可立也。”王不听, Show in context
  国语·周语中》:不可厌也。”王不听。 Show in context
  太平御览·》:不可立之。”王弗听。 Show in context
  太平御览·总叙北狄上》:不可厌也。”王弗听。 Show in context
 • 王不听,立之 Show parallel passages

  史记·楚世家》:王不听,立之。后又欲立子职而绌太子商臣。商臣闻而未审也, Show in context
  春秋左传·文公元年》:不可立也,弗听,既又欲立王子职,而黜大子商臣,商臣闻之而未察, Show in context
  太平御览·》:不听。又欲立王子职而黜商臣,商臣以宫甲围成王。 Show in context
 • 欲立王子职,商臣闻之 Show parallel passages

  论衡·死伪》:欲立王子职。商臣闻之, Show in context
  韩非子·内储说下》:既而又欲置公子职。商臣作乱, Show in context
  韩非子·内储说下》:既欲置公子职。商臣闻之, Show in context
  韩非子·难三》:又欲置公子职,商臣作难, Show in context
  史记·楚世家》:后又欲立子职而绌太子商臣。商臣闻而未审也, Show in context
  春秋左传·文公元年》:既又欲立王子职,而黜大子商臣,商臣闻之而未察, Show in context
  太平御览·》:又欲立王子职而黜商臣, Show in context
 • 商臣闻之,未察也 Show parallel passages

  韩非子·内储说下》:商臣闻之,未察也,乃为其傅潘崇曰:“奈何察之也?”潘崇曰:“飨江芊而勿敬也。”太子听之。江芊曰:“呼役夫!宜君王之欲废女而立职也。”商臣曰:“信矣。”潘崇曰:“能事之乎?”曰:“不能。”“能为之诸侯乎?”曰:“不能。”“能举大事乎?”曰:“能。” Show in context
  史记·楚世家》:商臣闻而未审也,告其傅潘崇曰:“何以得其实?”崇曰:“飨王之宠姬江芈而勿敬也。”商臣从之。江芈怒曰:“宜乎王之欲杀若而立职也。”商臣告潘崇曰:“信矣。”崇曰:“能事之乎?”曰:“不能。”“能亡去乎?”曰:“不能。”“能行大事乎?”曰:“能。” Show in context
  春秋左传·文公元年》:商臣闻之而未察,告其师潘崇曰,若之何而察之,潘崇曰,享江芊而勿敬也,从之,江芊怒曰,呼,役夫,宜君王之欲杀女而立职也,告潘崇曰,信矣,潘崇曰,能事诸乎,曰,不能,能行乎,曰,不能,能行大事乎,曰,能, Show in context
 • 能,冬十月 Show parallel passages

  史记·楚世家》:“能行大事乎?”曰:“能。”冬十月,商臣以宫卫兵围成王。 Show in context
  春秋左传·文公元年》:能行大事乎,曰,能,冬,十月,以宫甲围成王, Show in context
  太平御览·甲上》:“能行大事乎?”曰:“能。”以宫甲围成王。 Show in context
 • 商臣闻之,以宫甲围王 Show parallel passages

  论衡·死伪》:商臣闻之,以宫甲围王。王请食熊蹯而死,弗听。 Show in context
  史记·楚世家》:商臣以宫卫兵围成王。成王请食熊蹯而死,不听。 Show in context
  春秋左传·文公元年》:以宫甲围成王,王请食熊蹯而死,弗听, Show in context
 • 以宫甲围王,王请食熊蹯而死 Show parallel passages

  论衡·死伪》:以宫甲围王。王请食熊蹯而死, Show in context
  史记·楚世家》:商臣以宫卫兵围成王。成王请食熊蹯而死, Show in context
  春秋左传·文公元年》:以宫甲围成王,王请食熊蹯而死, Show in context
  列女传·楚成郑瞀》:围王宫。王请食熊蹯而死, Show in context
  太平御览·》:商臣以宫甲围成王。王请食熊蹯而死, Show in context
 • 以宫甲围王 Show parallel passages

  论衡·死伪》:以宫甲围王。 Show in context
  史记·楚世家》:商臣以宫卫兵围成王。 Show in context
  春秋左传·文公元年》:以宫甲围成王, Show in context
  太平御览·甲上》:以宫甲围成王。 Show in context
  太平御览·》:商臣以宫甲围成王。 Show in context