Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 故太尉橋公廟碑

《故太尉橋公廟碑》

Library Resources
1 故太尉橋... :
光光列考,伊漢元公,克明克哲,實叡實聰,如淵之浚,如嶽之嵩。威壯虓虎,文繁雕龍,撫柔疆垂,戎狄率從,敷教中夏,五典攸通,帝謂我后,朕嘉君功。命君三事,時亮天功。公拜稽首,翼翼惟恭,左右天子,祗厥勳庸,庶績既熙,黎民時雍,上下謐寧,八方和同,丕顯伊德,作憲萬邦。

2 故太尉橋... :
公諱玄,字公祖,少辟孝廉,辟司徒大將軍府,為侍御史。牧一州,典五郡,出將邊營,入掌機密,歷三卿,同三司。享年七十五。光和七年夏五月甲寅,以太中大夫薨于京師。朝廷所弔贈,如前傅之儀。九月乙卯,葬于某所,三孤故臣門人,相與述公之行。咨度禮則,文德銘于三鼎,武功勒于征鉞。官簿次弟,事之實錄,書于碑陰,以昭光懿。

3 故太尉橋... :
橋氏之先,出自黃帝。帝葬于橋山,子孫之在不十二姓者,咸以為氏。漢興,以禮樂為業。高祖諱仁,位至大鴻臚,列名于儒林。祖侍中廣川相,考東萊太守。公稟性貞純,幼有弘姿;剛而不虐,威而不猛,聞仁必行,睹義斯居。文以典術,守以純固。弱冠從政,當官而行。刺史周公辟舉從事,所部二千石受取有驗。公糾發贓罪,致之于理。時有椒房貴戚之託,周公累息。公不為之動。史魚之勁直,山甫之不阿,于是始形。舉孝廉,除郎中洛陽左尉。特進潁陽侯梁不疑為河南尹,當以事對。是時畏其權寵,而為之屈辱者多矣。公不折節,解印綬去。辟司徒,舉高弟,補侍御史,以詔書考司隸校尉趙祁事,廷尉郭貞私與公書,非接使銜命之儀。公封書以聞,貞以文章得用鬼薪,公離司寇,辟大將軍梁公幕府,屢以救正。干其隆指,將軍嘉之,無言不讎。又以高弟補侍御史,在職旬月,羌戎匪茹,震驚隴漢,四府舉公,拜涼州刺史,威名克宣,凶虜革心,清風席卷,至則無事。車師後部阿羅多、卑君相與爭國,興兵作亂。公遣從事牛稱何傳輕車騎,奉辭責罪,收阿羅多、卑君,繫燉煌正處以聞,阿羅多為王,卑君侯,稱以奉使副指,除侯部候,不動干戈,揮鞭而定西域之事,人以為美談。又值饉荒,諸郡饑餒,公開倉廩以貸救其命,主者以舊典宜先請。公曰:「若先請,民已死。」廩訖乃上之,詔報曰:「邊穀不得妄動。玄擅出,于是玄有汲黯憂民之心,後不以為常。」公達于事情,剖斷不疑。皆此類也。

4 故太尉橋... :
遷齊相,視民如保赤子,討惡如赴水火。刑明賞遂,民知勸懼。臨淄令賂之贓多,遂正其罪,受鞫就刑,沒齒無怨,竟以不先請免官。徵拜上谷太守。民有父字俱行,凶人人惡言當道,曉之不止,其子殺之而捕得,公以其見侮辨直,不舉文書,以遇赦令。蕃縣有帝舜廟,以故事齋祠。戶曹史張機有懲罰,貨祠巫自託,以舜命約公,云不得譴。公覺其姦態,收考首伏。即日伏辜,遷漢陽太守。上邽令皇甫禎。贓罪明審,收考髡笞,死于冀市。後以病去,徵拜議郎司徒長史。循王悝,桓帝同產,以懷逆謀,黜封癭陶王。以公長于襟帶,拜鉅鹿太守,悝畏怖明憲,檢于靜息,自將作大匠徵,未到而章謗先入,故轉拜議郎,遂用免官。徵度遼將軍,遷河南尹少府大鴻臚司徒司空,託病而去。悉引眾災,雖非己負,公皆以自克遜位。歲餘拜尚書令,時河間相蓋升,以朝廷在藩國時鄰近舊恩,歷河南太守太中大夫。在郡受取數億以上,創毒深刻,公表升會放狼籍,不顧天網,損辱國家,為上招怨,當肆市朝,以謝兆民。幸遇贖令,罪除惡在,可免升官,禁錮終身,沒入財賂非法之物,以充帑藏。懲戒群下,連表上不納,而升遷為侍中。公稱病辭。徙拜光祿大夫,復拜太尉,如前遜位,復拜少府,病不就職。拜太中大夫。

5 故太尉橋... :
凡所獲祿,皆公府特表送,臨難受位,自九列之後,乃以丕貤,公紀綱張弛,勇決不回,析見是非,明作速于發機,燕居從容,申申夭夭,和樂寬裕,愛士親仁,凡見公容貌,聞公聲音,莫不熙怡悅懌,思樂模則,來者忘歸,去者願還,雅性謙克,不吝于利欲,雖眾子群孫,竝在仕次,曾無順媚一言之求,身歾之日,無獲大位,在百里者,莫得好縣,比方公孫,未有若茲者也,初公為舍于舊里,弟卒,推與其孤,至于即世,柩殯無所,清儉仁與之效,于斯為著,巍巍乎若德,允世之表儀也已。

URN: ctp:n648407