Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Back Forward
Confucianism -> Kongzi Jiayu -> 贤君 -> 2 - Parallel passages

[More information]
 • 今之人臣孰为贤,子曰吾未识也 Show parallel passages

  孔子家语·贤君》:子贡问于孔子曰:“今之人臣孰为贤?”子曰:“吾未识也。往者齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产。”子曰:“赐!汝徒知其一,未知其二也。汝闻用力为贤乎?进贤为贤乎?”子贡曰:“进贤贤哉!”子曰:“然。吾闻鲍叔达管仲,子皮达子产,未闻二子之达贤己之才者也。” Show in context
  群书治要·贤君》:子贡问孔子曰:今之人臣孰为贤乎。子曰:齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。子贡曰:齐无管仲,郑无子産乎。子曰:赐,汝徒知其一,未知其二也。汝闻用力为贤乎。进贤为贤乎。子贡曰:进贤贤哉。子曰:然,吾闻鲍叔达管仲,子皮达子産,未闻二子之达贤己之才者也。 Show in context
 • 今之人臣孰为贤,孔子曰吾未识也 Show parallel passages

  说苑·臣术》:子贡问孔子曰:“今之人臣孰为贤?”孔子曰:“吾未识也,往者齐有鲍叔,郑有子皮,贤者也。”子贡曰:“然则齐无管仲,郑无子产乎?”子曰:“赐,汝徒知其一,不知其二,汝闻进贤为贤耶?用力为贤耶?”子贡曰:“进贤为贤?”子曰:“然,吾闻鲍叔之进管仲也,闻子皮之进子产也,未闻管仲子产有所进也。” Show in context
  孔子家语·贤君》:子贡问于孔子曰:“今之人臣孰为贤?”子曰:“吾未识也。往者齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产。”子曰:“赐!汝徒知其一,未知其二也。汝闻用力为贤乎?进贤为贤乎?”子贡曰:“进贤贤哉!”子曰:“然。吾闻鲍叔达管仲,子皮达子产, Show in context
  群书治要·贤君》:子贡问孔子曰:今之人臣孰为贤乎。子曰:齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。子贡曰:齐无管仲,郑无子産乎。子曰:赐,汝徒知其一,未知其二也。汝闻用力为贤乎。进贤为贤乎。子贡曰:进贤贤哉。子曰:然,吾闻鲍叔达管仲, Show in context
  太平御览·》:子贡问孔子:“为臣孰大?”曰:“齐有鲍叔,郑有东里子皮。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产乎?”孔子曰:“吾闻进贤为善。鲍叔进管仲,子皮进子产。未闻管仲、子产有所进也。” Show in context
  太平御览·荐举下》:子贡问孔子曰:“今之臣孰贤?”孔子曰:“齐有鲍叔,郑有子皮。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产者乎?”孔子曰:“吾闻鲍叔之进管仲,子皮之进子产;未闻管仲、子产有所进也。” Show in context
 • 吾未识也,往者齐有鲍叔 Show parallel passages

  说苑·臣术》:孔子曰:“吾未识也,往者齐有鲍叔,郑有子皮,贤者也。”子贡曰:“然则齐无管仲, Show in context
  韩诗外传·卷七》:子曰:“齐有鲍叔,郑有子皮。”子贡曰:“否。齐有管仲, Show in context
  孔子家语·贤君》:子曰:“吾未识也。往者齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。”子贡曰:“齐无管仲, Show in context
  群书治要·贤君》:子曰:齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。子贡曰:齐无管仲, Show in context
  太平御览·》:曰:“齐有鲍叔,郑有东里子皮。”子贡曰:“齐无管仲, Show in context
  太平御览·荐举下》:孔子曰:“齐有鲍叔,郑有子皮。”子贡曰:“齐无管仲, Show in context
 • 往者齐有鲍叔,郑有子皮 Show parallel passages

  说苑·臣术》:往者齐有鲍叔,郑有子皮,贤者也。”子贡曰:“然则齐无管仲,郑无子产乎? Show in context
  韩诗外传·卷七》:齐有鲍叔,郑有子皮。”子贡曰:“否。齐有管仲,郑有东里子产。 Show in context
  孔子家语·贤君》:往者齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产。 Show in context
  群书治要·贤君》:齐有鲍叔,郑有子皮,则贤者矣。子贡曰:齐无管仲,郑无子産乎。 Show in context
  太平御览·》:齐有鲍叔,郑有东里子皮。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产乎? Show in context
  太平御览·荐举下》:齐有鲍叔,郑有子皮。”子贡曰:“齐无管仲,郑无子产者乎? Show in context
 • 赐,汝徒知其一 Show parallel passages

  说苑·臣术》:子曰:“赐,汝徒知其一,不知其二, Show in context
  孔子家语·贤君》:汝徒知其一,未知其二也。 Show in context
  史记·平原君虞卿列传》:虞卿得其一,不得其二。 Show in context
  战国策·秦攻赵于长平》:虞卿得其一,未知其二也。 Show in context
  群书治要·贤君》:汝徒知其一,未知其二也。 Show in context
  艺文类聚·品藻》:公知其一,未知其二, Show in context
  太平御览·太子二》:子知其一,不知其二也。 Show in context
  太平御览·品藻上》:公知其一,不知其二。 Show in context
  太平御览·》:王知其一,不知其二。 Show in context
  太平广记·梁守威》:君知其一。不知其二。 Show in context