Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《下略》

Library Resources
1 下略:
夫能扶天下之危者,则据天下之安。能除天下之忧者,则享天下之乐。能救天下之祸者,则获天下之福。故泽及于民,则贤人归之。泽及昆虫,则圣人归之。贤人所归,则其国强。圣人所归,则六合同。求贤以德、致圣以道。贤去则国微,圣去则国乖。微者危之阶,乖者亡之徵。

2 下略:
贤人之政,降人以体,圣人之政,降人以心。体降可以图始,心降可以保终。降体以礼,降心以乐。所谓乐者,非金,石,丝,竹也,谓人乐其家,谓人乐其俗,谓人乐其业,谓人乐其都邑,谓人乐其政令,谓人乐其道德;加此君人者,乃作乐以节之,使不失其和。故有德之君,以乐乐人,无德之君,以乐乐身。乐人者,久而长,乐身者不久而亡。

3 下略:
释近谋近者,劳而无功。释远谋者,佚而有终。佚政多忠臣,劳政多怨民。故曰;务广地者荒,务广德者强。能有其有者安,贪人之有者残。残灭之政,累世受患。造作过制,虽成必败。

4 下略:
舍己而教人者逆,正己而化人者顺。逆者乱之招,顺者治之要。道、德、仁、义、礼五者,一体也。道者人之所蹈,德者人之所得,仁者人之所亲,义者人之所宜,礼者人之所体,不可无一焉。故夙兴夜寐,礼之制也。讨贼报雠,义之决也。恻隐之心,仁之发也。得己,得人,德之路也。使人均平,不失其所,道之化也。

5 下略:
出君下臣,名曰命。施于竹帛,名曰令。奉而行之,名曰政。夫命失,则令不行,令不行,则政不立。政不立,则道不通。道不通,则邪臣胜,邪臣胜,则主威伤。

6 下略:
千里迎贤其路远,致不肖其路近。是以明君舍近而收远,故能全功尚人,而下尽力。

7 下略:
废一善则众善衰,赏一恶则众恶扫。善者得其佑,恶者受其诛,则国安而众善至。众疑无定国,众惑无治民,疑定惑还,国乃可安。一令逆则百令失,一恶失则百恶结。故善施于顺民,恶加于凶,则令行而无怨。

8 下略:
使怨治怨,是谓逆天。使雠治雠,其祸不救。治民使平,致平以清。则民得其所,而天下宁。

9 下略:
犯上者尊,贪鄙者富,虽有圣主,不能致其治。犯上者诛,贪鄙者拘,则化行而众恶消。

10 下略:
清白之士,不可以爵禄得。节义之士,不可以威刑胁。故明君求贤,必观其所以而致焉。致清白之士,修其礼;致节义之士,修其道。然后士可致,而名可保。

11 下略:
夫圣人君子,明盛衰之源,通成败之端,审治乱之机,知去就之节。

12 下略:
虽穷不处亡国之位,虽贫不食乱邦之禄。潜名抱道者,时至而动,则极人臣之位。德合于己,则建殊绝之功。故其道高而名扬于后世。

13 下略:
圣王之用兵,非乐之也;将以诛暴讨乱也。夫以义诛不义,若决江河而溉爝火,临不测而挤欲坠,其克必矣。所以优游恬淡而不进者,重伤人物也。夫兵者,不祥之器,天道恶之,不得已而用之。是天道也。

14 下略:
夫人之在道,若鱼之在水,得水而生,失水而死,故君子常惧而不敢失道。

15 下略:
豪杰秉职,国威乃弱,杀生在豪杰,国势乃竭。豪杰低首,国乃可久。杀生在君,国乃可安。四民用虚,国乃无储。四民用足,国乃安乐。

16 下略:
贤臣内,则邪臣外。邪臣内,则贤臣毙。内外失宜,祸乱传世。

17 下略:
大臣疑主,众奸集聚。臣当君尊,上下乃昏。君当臣处,上下失序。

18 下略:
伤贤者,殃及三世。蔽贤者,身受其害。嫉贤者,其名不全。进贤者,福流子孙。故君子急于进贤,而美名彰焉。

19 下略:
利一害百,民去城郭。利一害万,国乃思散。去一利百,人乃慕泽。去一利万,政乃不乱。

URN: ctp:three-strategies/xia-lve