Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《經卒令》

Books referencing 《經卒令》 Library Resources
1 經卒令:
經卒者,以經令分之為三分焉:左軍蒼旂,卒戴蒼羽;右軍白旂,卒戴白羽;中軍黃旂,卒戴黃羽。卒有五章:前一行蒼章,次二行赤章,次三行黃章,次四行白章,次五行黑章。

2 經卒令:
次以經卒,亡章者有誅,前一五行,置章於首;次二五行,置章於項;次三五行,置章於胸;次四五行,置章於腹;次五五行,置章於腰。如此,卒無非其吏,吏無非其卒,見非而不詰,見亂而不禁,其罪如之。

3 經卒令:
鼓行交鬥,則前行進為犯難,後行進為辱眾。踰五行而前進者有賞,踰五行而後者有誅,所以知進退先後,吏卒之功也。故曰:『鼓之前如霆,動如風雨,莫敢當其前,莫敢躡其後。』言有經也。

URN: ctp:wei-liao-zi/jing-zu-ling