Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《二柱》

Books referencing 《二柱》 Library Resources
1 二柱:
關尹子曰:「若椀若盂,若瓶若壼,若甕若盎,皆能建天地;兆龜,數蓍,破瓦,文石,皆能告吉凶。是知天地萬物成理,一物包焉。物物皆包之,各不相借。以我之精,合彼之精,兩精相搏,而神應之。一雌一雄,卵生;一牡一牝,胎生。形者、彼之精,理者、彼之神。愛者、我之精,觀者、我之神。愛為水,觀為火。愛執而觀,因之為水。觀存而愛,攝之為金。先想乎一元之氣,具乎一物,執愛之以合彼之形,冥觀之以合彼之理,則象存焉。

2 二柱:
「一運之象,周乎太空。自中而升為天,自中而降為地。無有升而不降;無有降而不升。升者為火,降者為水。欲升而不能升者為木,欲降而不能降者為金。

3 二柱:
「木之為物,鑽之得火,絞之得水。金之為物,擊之得火,鎔之得水。金木者、水火之交也,水為精為天,火為神為地,木為魂為人,金為魄為物。運而不已者為時,包而有在者為方。惟土終始之,有解之者,有示之者。」

4 二柱:
關尹子曰:「天下之人,蓋不可以億兆計,人人之夢各異,夜夜之夢各異。有天、有地,有人、有物,皆思成之;蓋不可以塵計。安知今之天地,非有思者乎?」

5 二柱:
關尹子曰:「心應棗,肝應榆,我通天地。將陰夢水,將晴夢火,天地通我。我與天地,似契似離,純純各歸。」

6 二柱:
關尹子曰:「天地雖大,有色、有形,有數、有方。吾有非色、非形,非數、非方,而天天地地者存。」

7 二柱:
關尹子曰:「死胎中者,死卵1中者,亦人亦物,天地雖大,彼固不知。計天地者,皆我區識。譬如手不觸刃,刃不傷人。」

1. 卵 : Originally read: "卯". 據《正統道藏》本、《墨海金壺》本改。

8 二柱:
關尹子曰:「夢中、鑑中、水中,皆有天地存焉。欲去夢天地者,寢不寐;欲去鑑天地者,神不照;欲去水天地者,盎不汲。彼之有無,在此,不在彼。是以聖人不去天地,去識。」

9 二柱:
關尹子曰:「天非自天,有為天者;地非自地,有為地者。譬如屋宇舟車,待人而成,彼不自成。知彼有待,知此無待。上不見天,下不見地;內不見我,外不見人。」

10 二柱:
關尹子曰:「有時者氣;彼非氣者,未嘗有晝夜。有方者形;彼非形者,未嘗有南北。何謂非氣?氣之所自生者。如搖箑得風,彼未搖時,非風之氣;彼已搖時,即名為氣。何謂非形?形之所自生者。如鑽木得火,彼未鑽時,非火之形;彼已鑽時,即名為形。」

11 二柱:
關尹子曰:「寒暑溫涼之變,如瓦石之類,置之火即熱,置之水即寒;呵之即溫,吸之即涼,特因外物,有去有來,而彼瓦石實無去來。譬如水中之影,有去有來,所謂水者,實無去來。」

12 二柱:
關尹子曰:「衣搖空得風,氣呵物得水,水注水即鳴,石擊石即光。知此說者,風、雨、雷、電,皆可為之。蓋風、雨、雷、電皆緣氣而生,而氣緣心生,猶如內想大火,久之覺熱;內想大1水,久之覺寒。知此說者,天地之德,皆可同之。」

1. 大 : Originally read: "火". 據《正統道藏》本、《墨海金壺》本改。

13 二柱:
關尹子曰:「五雲之變,可以卜當年之豐歉;八風之朝,可以卜當時之吉凶。是知休咎災祥,一氣之運耳。渾人我,同天地,而彼私智,認而已之。」

14 二柱:
關尹子曰:「天地寓,萬物寓,我寓,道寓。苟離于1寓,道亦不立。」

1. 于 : Originally read: "干". 據《正統道藏》本、《墨海金壺》本改。

URN: ctp:wenshi-zhenjing/er-zhu