Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五鑑》

Books referencing 《五鑑》 Library Resources
1 五鑑:
關尹子曰:「心蔽吉凶者,靈鬼攝之;心蔽男女者,淫鬼攝之;心蔽幽憂者,沉鬼攝之;心蔽放逸者,狂鬼攝之;心蔽盟詛者,奇鬼攝之;心蔽藥餌者,物鬼攝之。如是之鬼,或以陰為身,或以幽為身;或以風為身,或以氣為身;或以土偶為身,或以彩畫為身;或以老畜為身;或以敗器為身。彼以其精,此以其精,兩精相搏,則神應之。為鬼所攝者,或解奇事,或解異事,或解瑞事。其人傲然,不曰鬼于躬,惟曰道于躬;久之,或死木,或死金,或死繩,或死井。惟聖人能神神而不神于神,役萬物而執其機。可以會之,可以散之,可以禦之;日應萬物,其心寂然。」

2 五鑑:
關尹子曰:「無一心:五識並馳,心不可一;無虛心,五行皆具,心不可虛;無靜心:萬化密移,心不可靜。借能一則二偶之,借能虛則實滿之,借能靜則動搖之。惟聖人能斂萬有于一息,無有一物可役吾之明徹,散一息于萬有,無有一物可間吾之云為。」

3 五鑑:
關尹子曰:「火千年,俄可滅;識千年,俄可去。」

4 五鑑:
關尹子曰:「流者、舟也,所以流之者,是水、非舟。運者、車也,所以運之者,是牛、非車。思者、心也,所以思之者,是意、非心,不知所以然而然。惟不知所以然而然,故其來無從,其往無在。其來無從,其往無在,故能與天地本原,不古不今。」

5 五鑑:
關尹子曰:「知心無物,則知物無物;知物無物,則知道無物。知道無物,故不尊卓絕之行,不驚微妙之言。」

6 五鑑:
關尹子曰:「物我交,心生;兩木摩,火生。不可謂之在我,不可謂之在彼;不可謂之非我,不可謂之非彼;執而彼我之,則愚。」

7 五鑑:
關尹子曰:「無恃爾所謂利、害、是、非。爾所謂利、害、是、非者,果得利、害、是、非之乎?聖人方且不識不知,而況于爾!」

8 五鑑:
關尹子曰:「夜之所夢,或長于夜,心無時。生于齊者,心之所見,皆齊國也;既而之宋、之魏、之晉、之,心之所存各異,心無方。」

9 五鑑:
關尹子曰:「善弓者、師弓,不師羿;善舟者、師舟,不師奡;善心者、師心,不師聖。」

10 五鑑:
關尹子曰:「是非、好醜、成敗、盈虛,造物者運矣,皆因私識執之而有。于是以無遣之猶存,以非有、非無遣之猶存。無曰莫莫爾,無曰渾渾爾,猶存。譬猶昔游再到,記憶宛然。此不可忘、不可遣。

11 五鑑:
「善去識者,變識為智。變識為智之說,汝知之乎?曰:想如:思鬼心慄,思盜心怖。曰:識如:認黍為稷、認玉為石者,浮游罔象,無所底止。譬覩奇物,生奇物想,生奇物識;此想、此識,根不在我。譬如今日,今日而已;至于來日想、識,殊未可卜。及至來日,紛紛想、識,皆緣有生。曰想、曰識,譬犀望月,月形入角,特因識生,始有月形。而彼真月,初不在角。胸中之天地萬物亦然。知此說者,外不見物,內不見情。」

12 五鑑:
關尹子曰:「物生于土,終變于土;事生于意,終變于意。知夫惟意,則俄是之,俄非之;俄善之,俄惡之。意有變,心無變;意有覺,心無覺。惟一我心,則意者、塵往來爾,事者、欻起滅爾。吾心有大常者存。」

13 五鑑:
關尹子曰:「情生于心,心生于性。情、波也,心、流也,性、水也。來于我者,如石火頃;以性受之,則心不生物,浮浮然。」

14 五鑑:
關尹子曰:「賢、愚、真、偽,有識者,有不識者。彼雖有賢、愚,彼雖有真、偽,而謂之賢、愚、真、偽者,擊我之識。知夫皆識所成,故雖真者亦偽之。」

15 五鑑:
關尹子曰:「心感物,不生心,生情。物交心,不生物,生識。物尚非真,何況于識?識尚非真,何況于情?而彼妄人,子至無中,執以為有;於至變中,執以為常。一情認之,積為萬情;萬情認之,積為萬物。物來無窮,我心有際;故我之良心,受制于情;我之本情,受制于物。可使之去,可使之來。而彼去來,初不在我。造化役之,固無休息。殊不知天地雖大,能役有形,而不能役無形;陰陽雖妙,能役有氣,而不能役無氣。心之所之,則氣從之;氣之所之,則形應之。猶如太虛,于一氣中變成萬物,而彼一氣,不名太虛;我之一心,能變為氣,能變為形,而我之心無氣無形。知夫我之一心無氣無形,則天地陰陽不能役之。」

16 五鑑:
關尹子曰:「人之平日,目忽見非常之物者,皆精有所結而使之然。人之病日,目忽見非常之物者,皆心有所歉而使之然。苟知吾心能于無中示有,則知吾心能于有中示無。但不信之,自然不神。或曰:厥識既昏,孰能不信?我應之曰:如捕蛇師,心不怖蛇;彼雖夢蛇,而不怖畏。故黃帝曰:道無鬼神,獨往獨來。」

17 五鑑:
關尹子曰:「我之思慮日變,有使之者,非我也,命也。苟知惟命,外不見我,內不見心。」

18 五鑑:
關尹子曰:「譬如兩目,能見天地萬物,暫時回光,一時不見。」

19 五鑑:
關尹子曰:「目視雕琢者,明愈傷;耳聞交響者,聰愈傷;心思玄妙者,心愈傷。」

20 五鑑:
關尹子曰:「勿以我心揆彼,當以彼心揆彼。知此說者,可以周事,可以行德,可以貫道,可以交人,可以忘我。」

21 五鑑:
關尹子曰:「天下之理,小不制,而至于大;大不制,而至于不可制。故能制一情者,可以成德;能忘一情者,可以契道。」

URN: ctp:wenshi-zhenjing/wu-jian