Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "㙒"
Search details:
Scope: 隸釋
Condition : Contains text 「㙒」
Total 5

卷十五

18
廣漢太守沈子琚緜竹江堰碑熹平五年五月辛酉●一日辛酉緜□縣南闕二字黃 化出家錢建下闕漢丗誠眀廣被四表南域居蠻夷闕五字戕賊百姓被下闕三●十月廣漢大守穎川長縣沈君諱字子琚緜□令安定樊君諱以四●三月到官視事到官之初移風闕三字占丗土百姓吏民皆有闕二字闕五字弱不安躬耕者少溉田丘㐬諸縣漰□以陂田下闕誠道闕五字施以周邵之化疾犯王憲意吏民闕四字君遣下闕其本息繕佗漰□化開渠口成而山足下闕君遣掾闕三字鄭施都水掾儀尹便且水曹掾王下闕刑丗章□功又破截崖足開闕二字闕五字闕四字甫田千下闕難□易水由池中通利便好水未田即到下緜□闕四字消散五稼豊茂民歸附□闕三字亂曰聖帝眀眀闕二字下闕闕五字欲行之兮闕四字以威德兮輔闕三字闕二字後兮下闕時成下闕
20
右廣漢太守沈子琚緜竹江堰碑今在漢州靈帝熹平五年立沈君字子琚其名不可辨碑載沈君以熹平三年十月到郡緜竹令樊君以次年三月到縣雖石多剥缺文句斷續其間指意猶可推尋蓋二人相繼到官俱以移風惠民為意碑稱其視事之初百姓躬耕者少溉田邱荒有遣都水掾水曹史等姓名有繕作漰澭之句又有陂田及渠口之字未云水由池中通利便好五稼豊茂人民歸附所紀蓋水利之事也蜀人謂之緜竹江堰碑姑因其名云碑以長為長社鄭子真宅舎殘碑
28
闕四字闕六字伯子闕二十四字闕十六字勞用民闕九字●一闕十字相扶助卒闕二十五字不彊迄亐中平二年正月國寜陵君諱●字闕十四字以府丞董察闕二字撫昆陽承亂之餘稱聖烈有林官凡處闕六字軫既到庶闕二字愍夫繇役之不闕三字聖之闕二字亐有闕二字忠於是乎輕賦□調闕二字富結單言府斑蕫科例收其闕四字之目臨時慕□不煩居民時大守東郡□□丞濟隂蕐林優䘏民隠欽若是由闕五字郡校劉為民約闕三字乎無窮自是之後黎民用寧吏無荷擾之煩無愁痛之闕二字囙民所利斯所謂惠康之□㬌均之闕三字也政之闕二字●是乎成役之艱苦●是闕二字頌曰 闕三字命徛歟我君敦詩說禮寧徳亐民□輕賦帥約孔均繇役㠯闕二字士不闕六字我好爵聿懐多眀徳惟馨民㠯□闕二字耕千耦梵梵●稷亐骨闕二字闕五字中眀慧通若五大夫服厲闕四字掌領闕二字單錢復不闕五字若其勸導有功
30
右●郷正衞彈碑隷額文十一行頌四行張芑杜則數人題名二行靈帝中平二年立在汝州昆陽城中水經魯陽縣有南陽都鄉正衛為碑平氏縣有南陽都鄉正衛彈勸碑此則其一也趙氏誤認衛為街遂云莫曉其為何碑予初得已翦貼本續後始獲全碑考其文則縣令寕陵君承昆陽喪亂之餘愍繇役之害結單言府斑蕫科例收其舊直臨時募顧不煩居民太守東郡王瓌丞濟隂華林優䘏民隠為之立約自是之後吏無苛擾之煩野無愁痛之聲其大略如此又云因民所利斯所謂惠康之策又有輕賦歛及役艱苦之語頌則美其輕賦均約蓋是紀述守令繇役條教也前書食貨志月為更卒已復為正注云更卒謂給郡縣一月而更者正卒謂給中都官者衛宏漢官舊儀民年二十三為正一歳為衛士一歳為材官習射御騎馳戰陣又云民給正衛材官年五十六老衰乃得免為民酸棗令劉熊碑云愍念烝民勞苦不均為作正彈造設門更此云都卿正衛彈者與劉君碑            碑以棃為黎荷為苛梵梵為芃芃顔即顧字瓌即壊字即野字

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.