Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> 卷五十一 拔苦濟度方懺

《卷五十一 拔苦濟度方懺》[View] [Edit] [History]

太上黃籙齋儀卷之五十一》

1
唐廣成先生杜光庭刪

拔苦濟度方懺》

1
東方
2
眾等至心歸命東方無極太上靈寶尋聲救苦天尊,東鄉神仙諸靈官。三禮
3
各虔誠,懺謝
4
等伏聞,一炁鴻濛,二儀開闢。扇玄風而鼓鑄,肇紅日以照臨。碧海泓澄,青林蓊鬱。今謹有黃籙大齋主某崇仁起念,拯物興懷。哀傷流滯之魂,閉擊風雷之獄。歲月徒久,考對未原。敬修黃籙大齋,謹齎青紋繒綵,歸命東方無極太上靈寶天尊,九炁天君,東鄉神仙諸靈官。伏冀靈威青帝,救苦真人。拔萬壑之深殃,致三清之妙樂。永離眾苦,載誕諸天。家國安寧存亡福利。得道之後,昇入無形。與道合真。
5
南方
6
眾等至心歸命南方無極太上靈寶尋聲救苦天尊,南鄉神仙諸靈官。三禮
7
各虔誠,懺謝
8
等伏聞,三炁應身,五靈分化。丹簡注上生之籙,炎洲居不死之鄉。載日窮涯,壽星爛景。今有黃籙大齋主某乙歸心上聖,渺覿丹丘。翹勤瞻金闕之尊,惻隱救火坑之苦。齎絳紋之繒綵,啟黃籙之靈壇。瓊鳳金龍,建齋行道。歸命南方無極太上靈寶天尊,三炁天君,南鄉神仙諸靈官。伏覬丹天赤帝,救苦真人。解累劫之殃原,拔九幽之沈滯。火坑息焰,獄卒停酸。同會至真,逍遙妙境。得道之後,昇入無形。與道合真。
9
西方
10
眾等至心歸命西方無極太上靈寶尋聲救苦天尊,西鄉神仙諸靈官。三禮
11
各虔誠,懺謝
12
等伏聞,素靈真境,七炁應身。瓊宮儼皓素之尊,金闕啟帝靈之聖。麟洲遼夐,青海深沈。今有黃籙大齋主某乙虔懇靈壇,歸崇妙旨。想金鎚之罪眾,憫劍樹之幽徒。歷劫床原,長夜無捨。齎素紋之繒綵,堅黃籙之玄壇。白獸鎮方,金龍表信。歸命西方無極太上靈寶天尊,七炁天君,西鄉神仙諸靈官。伏冀至聖垂慈,玄元憫惻。拔九泉之重罪,離十苦之深殃。誕慶中華,記名上境。得道之後,昇入無形。與道合真。
13
北方
14
眾等至心歸命北方無極太上靈寶尋聲救苦天尊,北鄉神仙諸靈官。三禮
15
各虔誠,懺謝
16
等伏聞,太芒浩劫,五炁應真。敷大化於玄天,配神功於黑帝。幽都渺莽,冰谷崢嶸。今有黃籙大齋主某乙虔懇真仙,歸心妙域。獻金龍之信,齎玄紋之繒。歸命北方無極太上靈寶天尊,五炁天君,北鄉神仙諸靈官。伏冀聖慈垂祐,玄德流仁。拔幽府之沉冤,救寒冰之毒苦。提携萬壑,引致三清。天上人間,超登妙果。得道之後,昇入無形。與道合真。
17
東北方
18
眾等至心歸命東北方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,東北鄉神仙諸靈官。三禮
19
各虔誠,懺謝
20
等伏聞,大象丕渾,凝一炁而含韞;重玄化作,分八索以恢張。乾道流形,艮山列位。今有黃籙大齋主某乙融心妙境,注想靈都。入靜焚香,鎮龍齋信。歸命東北方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,東北鄉神仙諸靈官。伏冀艮宮仙眾,求苦真人。慜劍樹之電揮,念刀山之霜冽。九幽餓隸,十苦寒魂。弘濟度於沈埋,普仁慈於泰遠。拔從惡趣,植以善根。和煦兩明,牢籠八極。得道之後,昇入無形。與道合真。
21
東南方
22
眾等至心歸命東南方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,東南鄉神仙諸靈官。三禮
23
各虔誠,懺謝
24
臣等伏聞,梵炁凝精,巽方立極。流百川於地戶,產羣品於天隅。扇起玄風,運行至化。今有黃籙大齋主某乙憂深濟物,意乃探玄。列信朝真,陳詞啟聖。仰尋聲救苦之力,扣玄關眾妙之門。歸命東南方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,東南鄉神仙諸靈官。伏冀妙道潛通,至靈克應。拔一隅之諸苦,拯四位之羣迷。火烈停威,風刀息考。咸登道果,各被真風。永離九幽,長豐五福。得道之後,昇入無形。與道合真。
25
西南方
26
眾等至心歸命西南方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,西南鄉神仙諸靈官。三禮
27
各虔誠,懺謝
28
等伏聞,真風散景,梵炁含光。列厚載於坤維,顯玄功於乾德。生成羣有,亭育萬靈。既分罪報之司,必有沉淪之趣。今有黃籙大齋主某乙冥心上境,注意陰功。懺罪祈恩,拔苦興樂。謹齎黃信,敬鎮金龍。歸命西南方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,西南鄉神仙諸靈官。伏冀精懇名香,徹九天之清境;深仁妙道,昭一十地之黃宮。拔自擭湯,灑之甘露。涵融大化,恢弘濟度之私;澹蕩玄風,普徧生成之力。得道之後,昇入無形。與道合真。
29
西北方
30
眾等至心歸命西北方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,西北鄉神仙諸靈官。三禮
31
各虔誠,懺謝
32
等伏聞,混元本始,廓玄象以傾天;梵炁沖融,鼓清風而立極。均分寒暑,主宰陰陽。既司善惡之權,須作重輕之報。寧無獄吏,欽守金科。今有黃籙大齋主某乙拜手陳詞,傾心軫念。歸心清妙之境,垂慈救苦之門。齎黃紋之繒,注丹虔之懇。歸命西北方無極太上靈寶天尊,梵炁天君,西北鄉神仙諸靈官。伏冀遷拔九幽,蠲除十苦。扇真風於乾極,宣顥氣於北隅。鬼錄全空,滯魂偕化。歡康聖祐,沐浴靈恩。得道之後,昇入無形。與道合真。
33
上方
34
眾等至心歸命上方無極太上靈寶天尊,三十六天帝君,玉京玄都、紫微金闕、三清三界、梵炁天君,上鄉神仙諸靈官。三禮
35
各虔誠,懺謝
36
等伏聞,虛無妙境,闡大化之玄功;碧落清風,扇自然之洪運。真功渺邈,叡智難窮。包括穹隆,司張象緯。今有黃籙大齋主某乙夙欽妙旨,虔奉真宗。行道修齋,祈恩首悔。謹齎碧紋之繒、金龍一枚,歸命上方無極太上靈寶天尊,三十六天帝君,玉京玄都、紫微金闕、三清三界、梵炁天君,上鄉神仙諸靈官。伏冀元始開度,至真敷弘。憫十方八極之羣迷,拔五嶽四溟之庶獄。咸辭幽壤,共照高明。覆育玄恩,豐滋靈澤。得道之後,昇入無形。與道合真。
37
38
眾等至心歸命下方無極太上靈寶天尊,九土高皇,四司五帝,十二仙君,九宮真人,神仙玉女,無極世界,下鄉神仙諸靈官。三禮
39
各虔誠,懺謝
40
等伏聞,方輿載物,弘大信以無私;厚地安貞,布洪基而永固。咸資道力,以運神功。今有黃籙大齋主某乙志感生成,心憑造化。仰乾坤之德,荷覆載之恩。謹齎黃紋之繒、金龍一枚,歸命下方無極太上靈寶天尊,九土高皇,四司五帝,十二仙君,九宮真人,神仙玉女,無極世界,下鄉神仙諸靈官。伏覬九幽息考,庶獄原殃。弘聖造於下泉,沐玄恩於上界。得道之後,昇入無形。與道合真。
41
日宮
42
眾等至心歸命日官至真大聖,日中皇君,明皇真人,丹霞玉女,日宮神仙諸靈官。三禮
43
各虔誠,懺謝
44
等伏聞,大明敷德,曜靈暉煦照之光;懸象推功,合璧瑞休祥之彩。羲和掌職,畏愛分殊。惟彼上宮,實司罪福。今有黃籙大齋主某乙傾心救度,列懇詞文。憑至道之仁慈,仰太陽之照燭。修齋行道,搥磬焚香。歸命日宮至真大聖,日中皇君,明皇真人,丹霞玉女,日宮神仙諸靈官。伏冀光延景貺,德惠仁明。朗下土之幽泉,垂上玄之明德。咸豐五福,皆離十殃。永沐道恩,常蒙聖祐。得道之後,昇入無形。與道合真。
45
月宮
46
眾等至心歸命月宮至真大聖,月中皇君,素皇真人,散暉玉女,月中神仙諸靈官。三禮
47
各虔誠,懺謝
48
等伏聞,太陰垂象,素彩流光。體葉三無,照臨萬有。準盈虛而順度,司罪福而不差。今有黃籙大齋主某乙利濟推誠,憫嗟及物。虔祈妙域,拯救迷徒。歸命月宮至真大聖,月中皇君,素皇真人,散暉玉女,月中神仙諸靈官。伏覬璧彩流暉,金波借潤。照無明之苦趣,燭長夜之寒庭。洗滌罪殃,滋霑福祿。得道之後,昇入無形。與道合真。
49
星官
50
眾等至心歸命北辰南極,星宿璇璣,三台七星,二十八宿,星中大神,星中真人,星宮神仙諸靈官。三禮
51
各虔誠,懺謝
52
等伏聞,星宮分彩,列玄象於九霄;斗極凝暉,配洪規於七曜。形模帀地,軌度周天。進退靡差,主張無爽。惟玆下土,實稟天曹。今有黃籙大齋主某乙凝心道域,虔懇星文。救苦誠專,通幽願切。歸命北辰南極,星宿璇璣,三台七星,二十八宿,星中大神,星中真人,星宮神仙諸靈官。伏冀景光垂照,福曜臨暉。拔幽爽於陰都,享壽年於南極。黑書削死,丹簡上生。凋落諸殃,敷榮眾善。得道之後,昇入無形。與道合真。
53
東嶽
54
眾等至心歸命束嶽泰山青帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。三禮
55
各虔誠,懺謝
56
等伏聞,天孫列位,表東嶽以干霄;日觀標名,顯岱宗而鎮地。羣峰朝謁,列聖封崇。惟彼魯瞻,實司齊俗。表界河海,統領死生。今有黃籙大齋主某乙利民興念,濟物推誠。修齋朝真,祈恩請福。歸命東嶽泰山青帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。伏冀大化垂仁,洪慈育德。拔幽途之滯魄,度業報之遊魂。各捨深殃,俱霑福。得道之後,昇入無形。道合真。
57
南嶽
58
眾等至心歸命南嶽衡山赤帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。三禮
59
各虔誠,懺謝
60
等伏聞,紫蓋靈臺,朱陵寶洞。分翼軫而作鎮,副灊霍以居尊。鶴舞來儀,鳥書遁跡。今有黃籙大齋主某乙推心救度,瀝懇翹勤。請福祈恩,修齋行道。歸命南嶽衡山赤帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。伏覬神靈朗鑒,道德垂仁。弘生植之大恩,拔幽冥之重罪。咸昇碧落,共沐玄風。日月貞明,家國豐泰。得道之後,昇入無形。與道合真。
61
西嶽
62
眾等至心歸命西嶽華山白帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。三禮
63
各虔誠懺謝
64
等伏聞,泰華靈巖,削成萬仞。巨靈聖路,擘出三峰。神仙駕鹿以遨遊,真侶騎龍而命召。真靈所宅,罪福是司。今有黃籙大齋主某乙瀝懇上玄,歸心至聖。弘濟度之理,推振滯之誠。歸命西嶽華山白帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。伏冀上善真風,滌塵勞於寓世;至仁慈造,解罪考於幽徒。國泰民安,災銷福降。得道之後,昇入無形。與道合真。
65
北嶽
66
眾等至心歸命北嶽恒山黑帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。三禮
67
各虔誠、懺謝
68
等伏聞,列鎮崇峰,聳寒郊而拱極;標形厚德,臨四野以橫空。昴畢儲精,趙代疏境。實司水旱,統攝幽明。今有黃籙大齋主某乙歸仰真風,依憑道力。瀝禱祈之懇,推救度之誠。燒香散花,修齋請福。歸命北嶽怛山黑帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。伏覬玄慈昭感,洪慶敷融。解罪考於幽都,致福祥於庶品。四靈葉瑞,萬國咸寧。得道之後,昇入無形。與道合真。
69
中嶽
70
眾等至心歸命中嶽嵩山黃帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。三禮
71
各虔誠,懺謝
72
等伏聞,三臺峻極,作巨鎮以干霄;二室連空,亘嵩高而拂漢。嬰提鞏洛,襟帶伊瀍。惟彼真靈,實司罪福。今有黃籙大齋主某乙冥祈妙域,處仰真宗。思弘救拔之誠,欲致覃延之福。翹勤齋禱,俯仰至誠。歸命中嶽嵩高山黃帝真君,飛仙真人,名山洞府、得道神仙諸靈官。伏冀聖造優隆拯幽沈於九苦;玄休廣被,布康樂於萬民。品彙昭蘇,倉箱羨溢。得道之後,昇入無形。與道合真。
73
水府
74
眾等至心歸命水府扶桑大帝,暘谷神王,三河四海,九江水帝,十二河源,水府神仙諸靈官。三禮
75
各虔誠,懺謝
76
等伏聞,崑崙白色,均九曲以朝宗;墦塚清源,合三江而注海。浮天韞德,載地成功。浩渺無涯,潤滋攸博。三官分理,百谷歸王。惟彼陰靈,實司罪福。今有黃籙大齋主某乙推心救度,瀝瞻虔祈。願將齋戒之功,普濟幽明之福。齎持鎮信;秉列旌幢。歸命扶桑大帝,暘谷神王,三河四海,九江水帝,十二河源,水府神仙諸靈官。伏冀百川注福,四海湛恩。弘潤下之真風,散善時之玄澤。罪除幽獄,功記明真。九穀咸滋,百靈共泰。得道之後,昇入無形。與道合真。
77
經寶
78
眾等至心歸命至真無上三十六部尊經,諸天寶藏,十方正法,侍衛經典一切靈司。三禮
79
各虔誠,懺謝
80
等伏聞,元尊演教,上聖傳宗。紫金書方丈之文,黃玉削通光之策。重玄奧妙,八會幽深。為福德之良因,乃歸依之妙本。羣山旨趣,眾聖師資。今有黃籙大齋主某乙至心歸命至真無上三十六部尊經,諸天寶藏,十方正法,侍衛經典一切靈司。伏冀三洞真官,贊玄休於聖運;九天靈貺,延福瑞於賢良。動植生成,幽明昭感。巖棲善友,開祕訣以登真;末俗常流,悟玄關而樂誦。三塗九夜,億祖七玄。同沐聖功,俱昇妙境。得道之後,昇入無形。與道合真。
URN: ctp:ws157492

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.