Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> -> Search for "糿"
Search details:
Scope: 增广注释音辩唐柳先生集
Condition : Contains text “糿”
Total 1

卷第十

4
君讳某字某南阳人汉司徒禹之丗也曽祖倚皇连州普城令祖少立皇沧州司马考邕皇左武卫兵曹参军惟君敏给以御下廉忠以承上干蛊之称洽于诸侯信谨之迹彰于所莅故自始仕以至没丗未甞无闻焉𥘉以试太常寺奉礼郎更职于劒南湖南江西前后连帅咸器其能以柄于事于劒南佐节度韦皐则亭拟阅实以循官刑尽哀敬之情致淑问之颂寛猛之适克合于中于湖南佐●察杨慿则外按属城内专平准莅丱人锡石之地童云丱音矿古猛切周礼有非人叅鳬氏鼓铸之功溢山告祥国用益赡吏无并縁以巧法并蒲浪切人无怨讟以苦役童云讟音读怨也凡处斯职莫能加焉于江西佐杨慿则旁缉传置传株恋切驿也下绳支郡俾无有异政以一于诏条财赋之重待君而理无何邕州经略使路公恕奏署试大理评事兼贵州刺史叅帷幕之任董龟虎之威龟印虎苻夷俗敬爱革面受事朝廷将以武定南服命安南大校御史中丞赵良金为邕州复以君兼招讨判官録其异能奏加司直升招讨副使兼统横廉贵三州事尨茸之下尨莫江切茸如容切乱皃直道有立犷悍之内犷古猛切悍音汗义威必行赋増而不扰法一而无憾然以忧栗间于多虞间音闲出左传哀公五年卒成耳目之塞道致齿牙之猾囯晋语齿牙为猾谓谗口之为害元和五年五月二十一日疾卒于公馆年五十五明年某月日返葬于潭州某原夫人陇西李氏大理评事练之女年三十三贞元十六年终于郴州有子四人曰贽曰某贽十三年矣哀礼具焉京兆尹弘农公京兆尹杨慿弘农人始由湖南为江西再以君为从事知之最厚痛君之能不施于剧任惜君之志见屈于羣疑且以志授宗元使备其阙占者观其所使而知在上之德今也观其所使一本作以而知在下之诚呜呼可无辤乎铭曰曼姓之裔春秋邓囯曼姓后以囯为姓司徒隆汉汉邓禹惟君是承有植其干始属奉常出叅藩翰议谳西蜀张云谳语蹇鱼战鱼列三切并议罪也平其狴犴童云陛岸二音上又边迷切廵视南楚緫兹条贯贸迁化居货殖攸賛改煎熔范贡输増算旣饬财赋亦专传馆传直恋切去牧荒陬将侯切隅也谓为贵州刺史肃其听㫁●●以息●●即夺攘字暴戾斯逭行非选事进不避难始頼其寕终闻见惮疾与忧积志随魄散年极中身葬兹髙岸才耶命耶君子兴叹吕侍御㳟墓铭吕温之弟吕氏丗居河东至延之始大以御史大夫为淅东道节度大使延之生渭为中书舎人尚书礼部侍郎刺湖南七州生四子温恭俭譲以温为尚书郎再赠至右仆射恭字敬叔他名曰宗礼或以为字实惟吕氏宗子尚气节有勇略不事小谨读从横书従子容切理隂符握机孙子之术周书隂苻九篇偓机亦兵书名孙子十三曰我师尚父胄也尚父吕望大父洎先人咸统方岳今天下将理平蔡兖冀幽洎戎犹𧴥命蚤夜呼愤以为宜得任瓜牙毕力通天子命作文章咸道其志云又曰由吾兄而上三丗丗为进士吾为文不坠教戒独武事未克纉厥绪因弃去从山南西道节度府佐节度𫿞砺掌书记预谋画不甚合以试守军卫佐加恊律郎入荐为长安主簿复出以监察御史叅江南西道都团练军事佐韦丹府表进殿中侍御史为桂管都防御副使元和八年去桂州相国尚书郑公遮留郑絪假岭南道节度判官至广州病㾬疟童云㾬音皆与痎同加㿃音带六月二十八日卒妻裴氏户部尚书延龄女有丈天子三人曰爽曰瓌曰特女子三人曰环曰鵉曰倩皆糿行于道而倩又死遂以柩如洛阳祔葬于大墓欵志吕氏丗仕至大官皆有道冝兴于丗温洎恭名为豪杰知者以为是必立王功活生人不幸温刺衡州年四十卒恭未及理人年三十七又卒丗固有其具而不及其用若温恭者耶恭貌竒壮有大志信善容物冝寿考硕夫而又不克吕氏之道恶乎兴铭曰

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.