Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> 第三集卷三十八

《第三集卷三十八》[View] [Edit] [History]

1 钦定四库全书
2 圣祖仁皇帝御制文第三集巻三十八杂著
3 古文评论
4 神宗
5 赐韩琦诏
6 仁言隽永
7 谕边臣诏
8 从容不迫是盛世语求直言诏
9 时有古气磅礴其间谕文彦博手诏
10 马政国之所重宜加意整饬乃尔求言诏
11 温文安雅能以顿挫出之诏令佳品也资治通鉴序
12 质而不浮足以综贯源流包括全史髙宗
13 罢上寿诏
14 语亦凄惋
15 察吏诏
16 达于政体之言
17 幸学手诏
18 整练有馀视北宋诸诏文又一格调矣禁加耗诏
19 真实辞不假文饰
20 孝宗
21 断狱诏
22 有古崛之风
23 奬谕魏王恺诏
24 篇短词腴极有古趣兴水利诏
25 情势朗豁言故凿凿赐魏王恺诏
26 辞甚雅令
27 禁两税折钱诏
28 酌盈剂虚言独欵悉罢官鬻盐诏
29 真切处可以感人
30 光宗
31 谕守令诏
32 本末先后四字措语甚约而包举甚博信为政之纪纲宁宗
33 赈荒诏
34 诏意谆复仁心为质理宗
35 从祀五臣诏
36 一事而有闗千载者如此等诏文是矣罪已诏
37 语自恳到不为矫饰张齐贤
38 论安边疏
39 议论能探究源本而文体亦坚重不靡田锡
40 论边事疏
41 思虑深逺老成谋国之言上太宗疏
42 通体恺切而无亢激之气王禹偁
43 请诸邑严守备疏
44 备御有方在当时为救弊之要长洲县治记
45 清晰之笔
46 陈靖
47 劝农疏
48 名论硕画切实不浮鲁宗道
49 请重亲民之官疏
50 斥言吏弊详确无伦孙奭
51 谏祀汾隂疏
52 飇发泉流不以字句见长再谏祀汾隂疏
53 与前疏虽出一意而弥増剀至论天书
54 明挚耸聼识解视王旦诸人髙出数等矣尹洙
55 谏时政疏
56 三事中言必中的不仅以条畅为长苏舜钦
57 玉清宫灾上疏
58 湛深经术发为谠言宜其雅健乃尔宋祁
59 言灾异疏
60 明而无隐朴而不支张方平
61 条制资荫勅
62 𢎞此逺谟育才厚俗胥有赖焉论屯田
63 源委分明事理详悉王圭
64 赐呉奎免恩命不允诏渊然古色
65 戒谕夏国主诏
66 辞不过严而简洁有体赐皇长子淮阳郡王免恩命不允批答深润无俗氛
67 赐皇伯祖承亮改封秦国公免恩命不允批答举止阔逺絶去纤弱
68 赐韩琦免明堂恩命不允批答钜典闳辞略见此答
69 除富弼制
70 气局阔大非郑公不称此辞蔡襄
71 论増置谏官
72 指事殷勤意亦悠然无尽送黄子思寺丞知咸阳序以令与宰相竝举益见社稷民人之重包拯
73 请罢天下科率
74 深见精虑发于言表论委任大臣
75 理正识超议归矩矱石介
76 明禁
77 法令有重轻行之有本末本末轻重一舛则民罔知所从此篇深得体要而文亦爽健
78 上颍川蔡侍郎书
79 正辞不挠一种虚受之意自蔼然可掬呉育
80 驳唐询请停贤良茂才二科疏详达之章既有益于人才亦有闗于政治钱公辅
81 仁宗配明堂议
82 文虽专论一朝而事闗典礼可备采择郑獬
83 应诏上疏
84 筹时经世蓄于心而发于言备乱
85 拈出公私二字立论最善而文笔矫矫足以胜之范仲淹
86 上时务书
87 不为峭急之音而意自深至推委臣下论
88 博求贤士一篇大意文最穆然可思韩琦
89 谏垣存藁序
90 进言一衷于理而出之以至诚得古人臣献纳之义富弼
91 辞定䇿迁官奏
92 沉至中益著惓恳
93 司马光
94 上殿论御臣札子
95 通达古今故发必中的请定储贰疏
96 无雕镂之迹发乎自然上皇太后疏
97 思理淹详立说明整上英宗疏
98 义正辞明可祛纷纭之论论治身先孝治国先公疏两意竝举引人入胜上英宗言时政阙失疏质言无饰文复雅健仁宗配明堂议
99 详据典礼可正诸家之谬崇奉濮安懿王典礼议名义正大千古不磨应诏论体要
100 反覆条畅绰有馀裕辞职疏
101 不泛作辞荣之语故尔可传乞省览农民封事札子备言民事艰难以深斥新法之害周详隐恻得无逸一篇之意
102 论皇城司巡察亲事官札子超然知体之论
103 五规
104 五篇振挈要领可谓硕论吁谟而气体亦深厚尔雅乞改求谏诏书札子
105 言事之文能扼理要知人论
106 用笔如剸犀截象崭然有势范镇
107 请裁冗官冗兵疏
108 洞中当时情事故明快如此其欲寛民力以为备尤为国家本计
109 再陈官冗兵多疏
110 详复推原文势愈紧而用意愈切殆弥灾之本术经国之药言也
111 范百禄
112 对制科䇿
113 正论典礼之失故词不嫌于激切
114 圣祖仁皇帝御制文第三集巻三十八
URN: ctp:ws184200

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2019. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.