Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> -> Search for "㢓"
Search details:
Scope: 墨子
Condition : Contains text “㢓”
Total 1

卷十

7
故小故有之不必然无之必不然体也若有端大故有之必无然若见之成见也体若二之一尺之端也知材知也者所以知也而必知若明虑虑也者以其知有求也而不必得之若睨知知也者以其知过物而能貌之若见恕恕也者以其知论物而其知之也著若明仁爱已者非为用已也不若爱马著若明义志以天下为芬而能能利之不必用礼贵者公贱者名而俱有敬僈焉等异论也行所为不善名行也所为善名巧也若为盗实其志气之见也使人如已不若金声玉服忠不利弱子亥足将入止容孝以亲为芬而能能利亲不必得信不以其言之当也使人视城得金佴与人遇人衆𢝺𧨜为是为是之台彼也弗为也廉已惟为之知其也𦖷也所令非身弗行任为身之所恶以成人之所急勇以其敢于是也命之不以其不敢于彼也害之力重之谓下与重旧也生楹之生商不可必也卧梦平惔然利得是而喜则是利也其害也非是也害得是而恶则是害也其利也非是也治吾事治矣人有治南北誉之必其行也其言之忻使人督之诽必其行也其言之忻誉告以文名举彼实也故言也者诸口能之出民者也民若画俿也言也谓言犹石致也且自前曰且自后曰已方然亦且若石者也君以若名者也功不待时若衣裘功不待时若衣裘赏罪不在禁惟害无罪殆姑上报下之功也罚上报下之罪也侗二人而俱见是楹也若事君今久古今且莫宇东西家南北穷或不容尺有穷莫不容尺无穷也尽但止动始时或有久或无久始当无久化若鼃为鹑损偏也者兼之礼也其体或去存谓其存者损儇昫民也库区穴若斯貌常动偏祭从者户枢免瑟止无久之不止当牛非马若夫过楹有久之不止当马非马若人过梁必谓台孰者也若弟兄一然者一不然者必不必也是非必也同捷与狂之同长也心中自是徃相若也厚惟无所大圜规写攴也方矩见攴也倍二尺与尺但去一端是无同也有闻谓夹之者也闻谓夹者也尺前于区穴而后于端不夹于端与区内及及非齐之及也纑虚也者两木之间谓其无木者也盈无盈无厚于尺无所徃而不得得二坚异处不相盈相非是相外也撄尺与尺俱不尽端无端但尽尺与或尽或不尽坚白之撄相尽体撄不相尽端仳两有端而后可次无厚而厚可法意规貟三也俱可以为法佴然也者民若法也彼凡牛枢非牛两也无以非也辩或谓之牛或谓之非牛是争彼也是不俱当不俱当必或不当不若当犬为欲□其指智不知其害是智之罪也若智之慎文也无遗于其害也而犹欲之则离之是犹食脯也骚之利害未知也欲而骚是不以所疑止所欲也廧外之利害未可知也趋之而得力则弗趋也是以所疑止所欲也观为穷知而□于欲之理□脯而非𢜔也□指而非愚也所为与不所与为相疑也非谋也已为衣成也治病亡也使令谓谓也不必成湿故也必待所为之成也名物达也有实必待文多也命之马类也若实也者必以是名也命之□私也是名也止于是实也声出口俱有名若姓宇洒谓狗犬命也狗犬举也叱狗加也知传受之闻也方不说也身观焉亲也所以谓名也所谓实也名实耦合也志行为也闻或告之传也身观焉亲也见时者体也二者尽也古兵立反中志工正也□之为宜也非彼必不有必也圣者用而勿必必也者可勿疑仗者两而勿偏为早台存也病亡也买鬻易也霄尽荡也顺长治也鼃买化也同二名一实重同也不外于兼体同也俱处于室合同也有以同类同也异二必异二也不连属不体也不同所不合也不有同不类也同异交得于福家良恕有无也比度多少也免𧈳还园去就也鸟折用桐坚柔也剑尤早死生也处室子子毋长少也两絶胜白黑也中央旁也论行行行学实是非也难宿成未也兄弟俱适也身处志往存亡也霍为姓故也贾宜贵贱也诺超城貟止也相从相去先知是可五色长短前后轻重援执服难成言务成之九则求执之法法取同观巧传法取此择彼问故观宜以人之有黑者有不黑者也止黑人与以有爱于人有不爱于人心爱人是孰宜心彼举然者以为此其然也则举不然者而问之若圣人有非而不非正五诺皆人于知有说过五诺若貟无直无说用五诺若自然矣

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.