Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
Simplified Chinese version
-> -> 总目

《总目》[View] [Edit] [History]

1 钦定四库全书
2 钦定续通志总目
3 唐本纪凡十八卷
4 卷一卷十八
5 五代本纪凡六卷
6 卷十九卷二十四
7 宋本纪凡十六卷
8 卷二十五卷四十
9 辽本纪凡六卷
10 卷四十一卷四十六
11 金本纪凡十卷
12 卷四十七卷五十六
13 元本纪凡十四卷
14 卷五十七卷七十
15 唐后妃传凡三卷
16 卷七十一卷七十三
17 五代后妃传凡一卷
18 卷七十四
19 宋后妃传凡三卷
20 卷七十五七十七
21 辽后妃传凡一卷
22 卷七十八
23 金后妃传凡一卷
24 卷七十九
25 元后妃传凡一卷
26 卷八十
27 氏族畧凡八卷
28 卷八十一卷八十八
29 六书畧凡四卷
30 卷八十九九十二
31 七音畧凡四卷
32 卷九十三九十六
33 天文畧凡六卷
34 卷九十七卷一百二
35 地理畧凡七卷
36 卷一百三卷一百九
37 都邑畧凡一卷
38 卷一百十
39 礼畧凡八卷
40 卷一百十一卷一百十八谥法畧凡三卷
41 卷一百十九卷一百二十一器服畧凡五卷
42 卷一百二十二卷一百二十六乐畧凡三卷
43 卷一百二十七卷一百二十九职官畧凡十卷
44 卷一百三十卷一百三十九选举畧凡四卷
45 卷一百四十卷一百四十三刑法畧凡八卷
46 卷一百四十四卷一百五十一食货畧凡四卷
47 卷一百五十二卷一百五十五艺文畧凡八卷
48 卷一百五十六卷一百六十三校讐畧凡一卷
49 卷一百六十四
50 图谱畧凡二卷
51 卷一百六十五卷一百六十六金石畧凡四卷
52 卷一百六十七卷一百七十灾祥畧凡三卷
53 卷一百七十一卷一百七十三昆虫草木畧凡七卷
54 卷一百七十四卷一百八十唐宗室传凡六卷
55 卷一百八十一卷一百八十六五代宗室传凡一卷
56 卷一百八十七
57 宋宗室传凡三卷
58 卷一百八十八卷一百九十辽宗室传凡二卷
59 卷一百九十一卷一百九十二金宗室传凡六卷
60 卷一百九十三卷一百九十八元宗室传凡二卷
61 卷一百九十九卷二百唐列传凡八十卷
62 卷二百一卷二百八十五代列传凡十六卷
63 卷二百八十一卷二百九十六宋列传凡一百二十卷
64 卷二百九十七卷四百一十六辽列传凡六卷
65 卷四百一十七卷四百二十二金列传凡二十四卷
66 卷四百二十三卷四百四十六元列传凡五十四卷
67 卷四百四十七卷五百外戚传凡七卷
68 卷五百一卷五百七
69 忠义传凡十五卷
70 卷五百八卷五百二十二孝友传凡四卷
71 卷五百二十三卷五百二十六独行传凡三卷
72 卷五百二十七卷五百二十九循吏传凡五卷
73 卷五百三十卷五百三十四酷吏传凡一卷
74 卷五百三十五
75 孔氏后裔传凡二卷
76 卷五百三十六卷五百三十七儒林传凡十六卷
77 卷五百三十八卷五百五十三文苑传凡十四卷
78 卷五百五十四卷五百六十七●逸传凡六卷
79 卷五百六十八卷五百七十三宦者传凡六卷
80 卷五百七十四卷五百七十九艺术传凡六卷
81 卷五百八十卷五百八十五佞幸传凡三卷
82 卷五百八十六卷五百八十八列女传凡五卷
83 卷五百八十九卷五百九十三载记凡十二卷
84 卷五百九十四卷六百五贰臣传凡六卷
85 卷六百六卷六百一十一奸臣传凡八
86 卷六百一十二卷六百一十九叛臣传凡七卷
87 卷六百二十卷六百二十六逆臣传凡八卷
88 卷六百二十七卷六百三十四四夷传凡六卷
89 卷六三十五卷六百四十止等谨案
90 钦定续通志六百四十卷乾隆三十二年奉勅纂其纪传自唐始诸畧自五代始因郑樵旧目㕘考同异斟酌损益之有郑志所无而增补者有郑志所有而删并者各于本门小序详述端委窃惟作史之要贵于体例精严褒贬至当为天下后世立纲常名教之凖我皇上御批通鉴辑览出以独断衡以大公为前代史论所未有
91 御制全韵诗举厯代帝王得失炯鉴据事直书诚皆千古定评足为万世法戒谨于各卷内备载
92 御批兼以
93 全韵诗注意依次节叙若夫尊师重道教化之原皇上于明史命立衍圣公传所以表章圣裔也今则于通志立孔氏后裔传事君致身伦纪之大
94 皇上于
95 国史别编贰臣所以树臣道之大防为古今之通义今则于通志依例立贰臣传其奸臣叛臣逆臣名本唐书义昭鈇钺并为増辑以正彛伦此皆郑志所无而增补者郑志有年谱有异姓世家有㳺侠刺客滑稽货殖诸传或并或删不妨从阙至其氏族以下二十畧樵虽殚见洽闻蒐罗未尽盖综核名物博采为难我
96 朝稽古右文图书大偹近复广蒐海内藏书编罗四库取资既富考据易精兹所续纂如艺文则以著録存目分编于各书之下图谱则以记有记无统列八门皆本四库全书以资讨索他如周秦钟鼎汉唐铭刻散布海宇方域限之樵之阙畧亦时地为之也我
97 朝鸿图式廓车书大同虽在流沙万里之外如汉裴岑唐姜行本纪功之碑并在巴里坤为自来好古者所未得见今官吏往来皆得手摩其文又况直省之采求者哉兹所续金石畧补唐以前者十之三今有者十之五记无者十之二洵乎郑樵所不能望见者也昆虫草木羽翼注疏不可以朝代限今考之全书统为采缀即食货刑法灾祥诸畧于唐事未偹者亦采新旧唐书增之并以补郑志之阙焉凡兹义●悉本
98 睿裁较之樵书实更精核自本纪后妃传而外为畧二十为传二十有二都六百四十卷乾隆五十四年正月恭校上
99 总纂官纪昀陆锡熊孙士毅总 校 官陆 费 墀
URN: ctp:ws286885

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2020. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.