Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> 洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀卷三

《洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀卷三》[View] [Edit] [History]

向西九天禮懺》

1
等至心歸命第十九行梵紫虛上元首帶快見天帝君。
2
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第十九行梵紫虛上元首帶快見天帝君諱 劉旦扇 提羅鬱頭阿呵。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恒,道幕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
3
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十虛梵上情化靈須陀結愛天帝君諱 彭移那 幽津真釋維光那。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恒,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
4
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十一上極無景洞微化應聲天帝君諱 暉●● 品鬱爵定世和。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恆,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,成蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
5
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天帝君諱 健尼姤 陰夜寶開緣沙。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恆,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元析請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,官宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
6
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十三行梵元清下靈氣須達天帝君諱 周難首 法光量量國羅。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恒,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
7
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十四極梵洞微九靈炁須帶阿那天帝君諱 竺明和 波蜜離提遮迦訶。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恆,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,携請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流某七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
8
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十五無名至極洞微梵寶德天帝君諱精霧雲●。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恒,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,携請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為某標露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
9
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十六微梵玄天氣帶扇給道德天帝君諱 洛須阿摩 風雲蘭丹寶林。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恆,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻履,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,携請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
10
臣某等上啟太上無無至真、無上無為大道應感真精、第二十七虛梵元氣蟬然識慧天帝君諱 云無陁 杳量光洞此森。謹有當今皇帝,遇荷玄恩,幸藉餘慶,屬當萬機,君臨億兆,任重嵩恆,道慕堯舜。既纘承於大業,每省惕於眇躬。道俗凌夷,淳化難振。陰翊匪資於鴻覆,生靈曷遂於燕安。或旱澇之所災,或民庶之多難。睹此物癘,用叩天恩。冀社稷之尊隆,庶民物之康阜。今以至心,回向大道,歸依天帝,委命至真,攜請等建三皇中元祈請大齋。等誠愚誠魯,非贊大猷之人,特念,巳叨巳,忝敢負登盟之誓;謹共精嚴,依洞神之法。立墠設位,象三十六天;燒香然燈,應三十六地。消釋幽闇,招引神明,為露真文,揚旛請命,披心散髮,謝過自新。伏願天帝君降大慈之恩,流罔極之澤,垂救度之福,賜更造之仁。使道達神氣,和合靈官,衛護身,原赦宿新無量罪咎,矜獎即今改悔丹誠。以是功德,歸流七廟之靈,九玄七祖、一切先亡,同得離幽苦,上昇福堂,轉輪成真,利祐見在。使陵廟墳基肅寧,殃注斷絕,宮宅安穩,怪夢消除。二儀交泰,則七曜調明,風雨以時,暄涼應節。黎庶咸安,兵戈止息,天下太平,醜虜歸降。所苦病即蒙差愈。或官司盜賊,即得免過隨事言之。眾災度脫,壽命延長。皇家道德日盛,四海災消,禎祥雲集,八節安和。一切羣生,咸蒙福慶,俱服正教,同歸自然。得道之後,與天帝合真。
URN: ctp:ws310150

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.