Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "𣆔"
Transcribed automatically with OCR. Please help correct any errors.
Search details:
Scope: 玉篇
Condition : Contains text 「𣆔」
Total 1

卷十六至卷二十一

1
如逸切陽之精也廣雅云朱明矅靈東君並日名日實也君象也羲和日御也眉巾切秋天也仁覆愍下謂之旻天市之切春夏秋冬四時也古文子老切晨也亡屈切旦明也市據切東方明也莫潰切冥也昧爽旦也之逝切明也晢㫼並同上火了切說文明也又曙也知也慧也之遙切明也光也見也又市遙切昭穆也五故切欲明也乎廣切光也同上苦浪切廣逺也空也呼玉切日始出昕旦之時子刃切進也同上呼昆切說文曰日冥也同上康體切雨而畫晴也弋章切明也日乾物也欣句許宇二切暖也亦煦同奴見切日氣又戶顯切明也同上又燠也於諫切晚也天清也於見切日出也箕影切光也照也戶老切日出也明也何老切太曍蒼精之君伏羲氏也又明也旰也為輙切曄曄震電皃說文曄呼韋切光也或煇字古旦切晚也余支切暆暆日行也又縣名居美切以表度日也𣅔壯力切日昳也同上莫逺切後也暮也力完切日昏時於感切不明也於紺切不明也日無光也於計切隂而風呼潰切昧也𣉘奴代切日無光也何旦切不雨也於了切望逺也或作杳䆞莫絞切星名許兩切不久也少時也奴朗切久也才各切一宵也皮彥切喜樂皃何嫁切閑暇也歩板切大也善也才濫切不久也或作蹔由鞠切日明也尺羊切美言也當也盛也明也𣅊籀文於況切美也汝版切溫濕也赤也式與切熱也於歇切中熱也溫也奴旦切又奴逹切溫也安也𣊡呼殄切微妙也今作㬎歩卜切曬也晞也又蒲報切同上𣋴古文於敬切明也又於朗切映㬒不明也許衣切明不明之際也燥也暴也或作烯思亦切徃也久也昨也說文昔息列切侍也或作媟女栗切親近也同上亡乙切不見也或作滔古才切僃也咸也兼也古魂切昆者同也並也兄弟也咸也音昆兄也與昆同亦作𥊽奴短切溫也丕古切包也徧也徒東切曈曈日欲明皃力東切曭曨都角切明盛皃丁古切旦明也古老切白也口亥切美也照也乎古切文彩也五郎切我也君之德也公了切明也同上𣋲力渉切日欲入也謨故切日入也牛禮切日跌也𣅸同上他朗切不明也之羊切明也與章同呼旦切熱氣也莫朗切日無光𣉪呼晃切旱熱也似盈切雨止也精明也無雲也同上呼郭切明也乎綰切明星也子感切人姓也孚未切乾物也古鄧切乾燥也呼惠切眾星皃於孔切暡曚天氣不明也有慍切日月旁氣也之日切大也於代切晻曖暗皃余照切照也亦作燿許已切盛皃也多熱也似緣切美皃古惠古回二切見也亦作炅去既切古氣字𣆺思遙切古宵字先丁切列宿也古為曐𣅆巨基切古文期𠔸亦古文期𣆼丁宗切古文冬𣅈同上力的切象星辰分節序四時之逆從也數也本作厯古文作厤𢍷古文丘立切欲乾也𣌍女渉切小煗也是政切明也他昆切日欲出同上公鳥切明也莫蓋切明也又斗柄胡老切昊昊元氣廣大也甫徃切明也適也尺均切蠢也萬物蠢動而出也說文春許云切黃昬時布胡切申時也陀愛切曖曃不明皃古限切明也滂佩切向晴也市刃切古文慎碑景切明也亦作昞徒含切曇曇黒云貌式陵切或升字除喬切晁陽縣名都黎切日府徵切日色織由切日光也𣆲七林切日光也居其切後也徒來切日光又於景切𣆵附夫切府文切日光許宜切日色也𣇦直韋切地名附夫切日𣆘色滓切明許逺切又古鄧切明也徒旦切思可切明朗也孚武切又思主切明𣇫五果切明𣆳古杏切日髙也力黨切明丘錦切明也𣋣來甘切魚儉切日行久永切日光也胡管切明也古老切日出也于鬼切日光也同上於阮切奴侯切又日朱切日色羊倫切日光也去圭切逹也力魚切𣉚與章切又子郎切焦許圓切春晚也莫貧切和𣉮必民切古文也彌賔切又眉殞切強也以専切日行也他調切余招切日光也胡南切欲明也於京切明莫紅切曚昽也又亡孔切時也七恭切電光𣅟丁含切奴卵切溫也亦作煗同上莫本切暗𣋳匹表切吾古切明也他典切明也香羽切又香句切日光也丑兩切明久匹頂切俱冬切扶呼誑切旸明𣅷許詠切日中風𣆔職救切光以瞻切曬也𣆕許驗切又許嚴切妨所御切皮變切明也其女切暗防晦切又蒲沒切乞義切日𣋞烏蓋切日色也子對切周年也子峻切早也𣆙各汗切半乾也布蓋切胡貫切古國名力制切又力逹切日甚也𣇩烏訝切姓匹妙切置風日中令莫候切亂明才用切功人也王放切日暈𣋋以證切亡定切夜也巨命切明也五愛切子肖切莫割切星名徒結切日𣅳於沒切𣅚奴骨切力玉切日暗呼骨切明𣅡古穴切𣆗楚洽切日照水其劫切乾斤切旦明也丑減切日光照也所賣切暴乾物也亦作䵘

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.