Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> -> Search for "𩞈"
Transcribed automatically with OCR. Please help correct any errors.
Search details:
Scope: 玉篇
Condition : Contains text 「𩞈」
Total 1

卷六至卷十

1
是力切飯食說文曰一米也𩚁說文食甫云切半蒸飯𩞑餴並同上力救切飯氣蒸也𩛢思流切饙也𩝧同上如甚切大熟也同上於恭切熟食也翼之切餳也𩞫同上𩛛籀文古文先但切馓飯說文曰熬稻粻䊗也徒當切飴和饊也卑井切麫餈也胡溝切乾食也之延切糜也𩜾同上甫鬼切說文曰餱也陳楚之間相謁食麥飯曰餥又甫違切充志切酒食也黍稷也𩝮同上子旦切以羮澆飯也古文餘掌切育也守也樂也畜也長也又弋尚切供養也𩚖女久切雜飯也扶晚切餐飯也又符萬切食也𩚳飰並同上俗𩞧式掌切晝食也𩞃同上補胡切日加申時食也亦作脯𥂈力冉切說文云嘰也一曰亷絜也為輒切餉田食式尚式章二切饋食也式亮切饋也莫東切說文曰盛器滿皃詩曰有饛簋飱許掌切設盛禮以飯賔客在各族故二切楚人相謁食麥曰飵女兼切相謁而食麥曰䬯於寸於恨二切食欲飽也五恨五寸二切饐也於問切野饋曰餫也戸吾切寄食也或作糊粘𩚩同上蒲結蒲必二切食香也補狡切飽滿也𩝰𩛁並古文於縣切猒也如燒切多也飽也豐也厚也餘也與居切殘也饒也非也皆也呼帶切食臭也胥弋切氣息也自剪切送也古換切舍也逆旅名敕髙切貪財也𩞂籀文他結切貪食也同上於利切饐餲臭味變古文於利於介二切飯臭也竒振切蔬不熟也几夷切餓也𩚮同上紀衣切穀不熟也五賀切飢也張芮切祭酹也餽也亦作醊始鋭切小餟也又力外切同上莫達切食馬穀𩜁力甑力蒸二切馬食穀多氣流四下也夕恣切食也同上思穀切鼎實也弋亷徒甘二切進也如至切食也餅也餻也餘障切餌也子敢切無味也又慙濫切𩚹力丁切餌於劫切餈也徒昆切餛飩也戶昆切餛飩戶光切乾飴也豬良切餌曰餦餭古來切飴曰䬵𩜌𩜌於勿於月二切䭉也飴和豆也亦作登𩚴同上思累弋累二切豆屑雜糖也徒當切餹䬾餌也徒兮切餹䬾𩟊女江切䭢𩟊強食也奴耕切內充實𩜰普力切飽也公洽切餌也虛氣切饋餉也五丸切餌也徒奚切䬫糊也乙景切飽滿也同上尸野切䬼飫也𩜉同上奴管切餽女也記言切粥也同上於仰切一飽也𩟕蒲突切𩟕饇金媛切祭也余石切祭之明日又祭曰䭞之庶切豕食也𩟓胡郭切無味也子也切無味也去善切噍也乾麵餅𩚷力拾切糝也說文云古文粒𩟋視豔切亦贍也子荏切或作䐶䤐達兼切古䏦字𩞀思敢切羮𩞀也𩝙視利切貪欲也與嗜同𩝝苦到切勞也䬿亡鬼切微也𩛺居六切饘也於結切或噎字食不下也於錦切咽水也亦歠也𩚜古文亦作㱃於北切噎也子殉切熟食也蘇昆切水和飯也七安切說文曰吞也同上於據切食多也𩜏同上𩚬於革切飢皃也𩚚𩜄並同上丁回切蜀人呼蒸餅為䭔𩛍同上猗及切䭂濕也居位求位二切說文曰吳人謂祭曰餽奴罪切飢也一曰魚敗曰餧又於偽切餧飼也疾移切嫌食皃疾資切餈餻也𩜴同上𩝸於元切貪也士卷切飯食也同上杜刀切又他刀切之例切臭敗之味𩞁莫波切𩞁食也出異字苑莫彼切哺小兒也胡交切饌也𩜎止盈切戶烏切餅古刀切餻糜徒紅切食𩜯色求切飯壊也餿同上𩞬都滕切士咸切不嫌也𩞋蜀容切饞𩞋也古侯切牛飽也𩛽杜刀切餌也於遇切飽也𩞅素回切飯也𩚉直知切飴𩚉也古火切餅子𩜱口敢切飢也𩚱古迥切飽也奴罪切餓也𩝚丑善切長味𩛝郎外切門祭名丁定切貯食徒候切飣餖𩟇烏告切妬食渠位切餉也𩛌鋤吏切嗜食同上𩟉於利切飽也𩞡尺志切酒食多時戰切食也與膳同火蓋切食臭於豔切飽也之句切又竹句切九右切飽也𩜇居戀切饌也𩛋奴倒切熟食𩟂古臥切食也𩜷人又切餾也去毅切食怒𩜐許氣切同上訓五艮切餒也𩚄魚據切以酒食送客也𩚪而至切𩛼力谷切𩞾徒屋切粥也𩞈直六切食皃𩝛胡瞎切飽也𩝣都臘切𩝣𩚛𩚛奴盍切食皃蒲莫切䭦餅蒲沒切面餑恥力切謹皃𩚲古洽切餅𩛩同上舒弋切修飾也同上俗卑吉切饆饠洛河切饆饠補各切餺飥他各切餺飥𩟦昨結切食也𩞄昨糟切女厄切炙餅餌方滿切𩚗而勇切食也徒敢切無味也如枕切飽也

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.