Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> -> 卷六

《卷六》[View] [Edit] [History]

1 欽定四庫全書
2 湖廣通志巻六
3 疆域志形勢附
4 長沙府
5 東三百五十里至江西袁州府之宜春縣界西六百五十里至常德府之沅江縣界南二百三十里至衡州府之衡山縣界北三百六十里至岳州府之巴陵縣界由府治北四千五百五十里達於
6 京師東西廣一千里南北袤五百里長沙縣附邑也 東至瀏陽縣界百里 西至寜鄉縣界六十里 南至善化縣界五里 北至湘隂縣界八十里
7 善化縣附邑也 東至瀏陽縣界九十里 西至寜鄉縣界六十里 南至湘潭縣界六十里 北至長沙縣界五里
8 府西南百里為湘潭 東至醴陵縣界九十里 西至湘鄉縣界七十里 南至衡州府之衡山縣界一百二十里 北至善化縣界四十五里
9 北一百二十里為湘隂 東至岳州府之平江縣界七十里 西至常德府之沅江縣界一百五十里南至長沙縣界六十里 北至岳州府界六十五里西南二百一十里為湘鄉 東至湘潭縣界三十里西至寳慶府之邵陽縣界一百七十里 南至衡州府之衡山縣界一百五十里 北至寜鄉縣界四十里
10 西一百里為寜鄉 東至善化縣界五十五里 西至湘鄉縣界八十里 南至安化縣界一百三十六里 北至益陽縣界二十里
11 西北二百里為益陽 東至湘隂縣界五十里 西至善化縣界一百二十里 南至寜鄉縣界九十里北至常德府之龍陽縣界五十里
12 東一百五十里為瀏陽 東至江西之寜州界一百三十四里 西至善化縣界一百里 南至醴陵縣界一百一十五里 北至岳州府之平江縣界七十五里
13 西北二百六十里為安化 東至寜鄉縣界八十里西至寶慶府之新化縣界三十里 南至寶慶府之邵陽縣界一百里 北至常德府之武陵縣界一百里
14 南二百九十里為醴陵 東至江西之萍鄉縣界五十里 西至湘潭縣界七十里 南至攸縣界六十里 北至瀏陽縣界八十里
15 南二百八十里為攸縣 東至江西之安福縣界一百二十里 西至衡州府之衡山縣界六十里 南至茶陵州界三十里 北至醴陵縣界八十里南四百八十里為茶陵州 東至江西之永新縣界八十里 西至衡州府之安仁縣界六十里 南至衡州府之●縣界七十里 北至攸縣界八十里衡州府
16 東三百四十里至江西吉安府之永寜縣界西一百二十里至寶慶府之邵陽縣界南四百九十里至廣東之連州界北一百三十五里至長沙府之湘潭縣界由府治北四千九百里達於
17 京師東西廣四百六十里南北袤六百二十五里衡陽縣附邑也 東至安仁縣界一百一十里 西至寶慶府之邵陽縣界一百二十里 南至永州府之祁陽縣界九十里 北至衡山縣界五十里府治西北一百里為衡山 東至長沙府之攸縣界一百三十里 西至衡陽縣界四十五里 南至衡陽縣界五十里 北至長沙府之湘潭縣界三十五里
18 東南一百五十里為耒陽 東至安仁縣界八十里西至常寜縣界六十里 南至郴州之永興縣界五十里 北至衡陽縣界五十五里
19 西南一百二十里為常寜 東至耒陽縣界五十里西至永州之祁陽縣界三十里 南至桂陽州界五十里 北至衡陽縣界三十里
20 東一百五十里為安仁 東至長沙府之茶陵州界二十五里 西至衡陽縣界三十里 南至郴州之永興縣界五十里 北至衡山縣界三十里
21 東三百里為●縣 東至江西之永寜縣界三十三里 西至安仁縣界七十五里 南至郴州之桂東縣界一百五里 北至長沙府之茶陵州界十五里南二百六十里為桂陽州 東至郴州界三十里西至嘉禾縣界五十五里 南至臨武縣界四十里北至常寜縣界九十里
22 州南一百四十里為臨武 東至郴州之宜章縣界四十里 西至藍山縣界二十五里 南至廣東之連州界四十里 北至嘉禾縣界五十五里
23 東一百里為藍山 東至臨武縣界五十里 西至永州府之寜遠縣界三十五里 南至廣東之連州界五十里 北至桂陽州界五十五里
24 西南六十里為嘉禾 東至桂陽州界四十里 西至藍山縣界十五里 南至臨武縣界七里 北至永州府之新田縣界三十里
25 永州府
26 東二百里至衡州府之常寜縣界西一百四十里至廣西桂林府之全州界南四百二十里至廣西平樂府之富川縣界北一百七十里至寶慶府之邵陽縣界由府治北六千八百八十里達於
27 京師東西廣三百四十里南北袤五百九十里零陵縣附邑也 東至寜遠縣界一百三十里 西至廣西之全州界一百四十里 南至道州界六十五里 北至祁陽縣界六十五里
28 府東北一百里為祁陽 東至衡州府之常寜縣界一百里 西至東安縣界九十里 南至零陵縣界三十五里 北至寶慶府之邵陽縣界一百二十七里
29 西九十里為東安 東至零陵縣界五十五里 西至寶慶府之新寜縣界三十五里 南至廣西之全州界二十里 北至寶慶府之邵陽縣界一百八十里
30 南一百五十里為道州 東至寜遠縣界四十二里西至永明縣界四十里 南至江華縣界三十五里 北至零陵縣界九十里
31 州東七十里為寜遠 東至新田縣界四十里 西至道州界二十里 南至衡州府之藍山縣界五十里 北至零陵縣界八十里
32 西七十里為永明 東至道州界三十里 西至廣西之恭城縣界三十里 南至廣西之富川縣界四十里 北至廣西之灌陽縣界三十里
33 東南七十里為江華 東至廣東之連州界二百五十里 西至永明縣界二十里 南至廣西之富川縣界一百里 北至道州界三十里
34 東北一百七十里為新田 東至衡州府之桂陽州界十七里 西至零陵縣界一百八十里 南至寜遠縣界二十二里 北至衡州府之桂陽州界二十里
35 寶慶府
36 東一百二十里至衡州府之衡陽縣界西三百二十里至靖州之綏寜縣界南一百一十里至永州府之東安縣界北二百八十里至辰州府之溆浦縣界由府治東五千里達於
37 京師東西廣六百六十里南北袤六百三十里邵陽縣附邑也 東至長沙府之湘鄉縣界一百二十里 西至武岡州界一百二十里 南至永州府之東安縣界九十里 北至新化縣界七十里府北一百八十里為新化 東至長沙府之湘鄉縣界一百里 西至辰州府之溆浦縣界一百里 南至邵陽縣界一百里 北至長沙府之安化縣界九十里
38 東北四百二十里為城步 東至新寜縣界五十里西至靖州之綏寜縣界六十里 南至廣西之義寜縣界一百八十里 北至辰州府之溆浦縣界二百五十里
39 西南二百八十里為武岡州 東至邵陽縣界一百五十里 西至靖州之綏寜縣界三十里 南至廣西之全州界一百六十里 北至辰州府之溆浦縣界一百四十里
40 州南九十里為新寜 東至永州府之東安縣界一百四十五里 西至武岡州花溪山界七十里 南至廣西之全州界八十里 北至武岡州壺山口界四十五里
41 岳州府
42 東二百里至湖北武昌府之通城縣界西一百八十里至直𨽻澧州之安鄉縣界南二百九十里至長沙府之瀏陽縣界北三十里至湖北荆州府之監利縣界由府治東北四千二百五十里達於
43 京師東西廣三百八十里南北袤三百四十里巴陵縣附邑也 東至湖北之通城縣界二百里西至華容縣界一百二十里 南至長沙府之湘隂縣界一百二十里 北至湖北之監利縣界三十里府東北九十里為臨湘 東至湖北之蒲圻縣界九十里 西至湖北之監利縣界二十五里 南至巴陵縣界六十五里 北至湖北之嘉魚縣界七十里東南二百四十里為平江 東至江西之寜州界一百一十里 西至長沙府之湘隂縣界一百二十里南至長沙府之瀏陽縣界六十里 北至巴陵縣界七十里
44 西一百八十里為華容 東至巴陵縣界四十五里西至澧州之安鄉縣界六十里 南至常徳府之沅江縣界九十里 北至湖北之石首縣界四十里常德府
45 東一百六十里至長沙府之益陽縣界西二百六十里至辰州府之沅陵縣界南一百二十里至長沙府之安化縣界北九十里至直𨽻澧州界由府治東北三千九百八十里達於
46 京師東西廣四百二十里南北袤六百二十里武陵縣附邑也 東至龍陽縣界四十里 西至桃源縣界五十里 南至長沙府之安化縣界一百二十里 北至直𨽻澧州界九十里
47 府東北八十里為龍陽 東至沅江縣界七十里西至武陵縣界三十里 南至長沙府之益陽縣界八十里 北至直𨽻澧州之安鄉縣界一百里西八十里為桃源 東至武陵縣界五十里 西至辰州府之沅陵縣界二百里 南至長沙府之安化縣界一百八十里 北至直𨽻澧州之慈利縣界二百一十里
48 東北二百七十一里為沅江 東至長沙府之湘隂縣界四十里 西至龍陽縣界三十里 南至長沙府之益陽縣界七十里 北至龍陽縣界四十里辰州府
49 東一百四十里至常徳府之桃源縣界西六百里至貴州之鎮遠府界南二百五十里至寶慶府之新化縣界北一百八十里至永順府界由府治東四千三百四十里達於
50 京師東西廣七百九十里南北袤四百三十里 附乾州東至瀘溪縣界 西至鳯凰營右汛界 南至五寨司界 北至永保苖寨界 鳯凰營東至麻陽縣界西至貴州之銅仁府界 南至紅苗地界 北至瀘溪縣界 永綏恊 東至鎮筸所屬紅苗界 西至貴州木樹汛界 南至貴州芭茅坪汛界 北至保靖新寨汛界
51 沅陵縣附邑也 東至常徳府之桃源縣界一百四十里 西至瀘溪縣界五十里 南至溆浦縣界八十里 北至澧州之安福縣界二百四十里
52 府南一百一十里為瀘溪 東至沅陵縣界六十里西至鎮溪所界一百二十里 南至辰谿縣界六十里 北至六保界二十四里
53 南一百七十里為辰谿 東至溆浦縣界一百三十里 西至麻陽縣界二百三十里 南至沅州界二百二十里 北至瀘溪縣界十五里
54 南二百七十里為溆浦 東至寶慶府之新化縣界一百九十里 西至辰谿縣界一百二十里 南至寶慶府之武岡州界三百四十里 北至沅陵縣界一百八十里
55 西二百七十里為沅州 東至黔陽縣界六十六里西至貴州之鎮遠府界二百四十里 南至便水驛界五十二里 北至麻陽縣界五十二里西三百三十里為黔陽 東至辰谿縣界二百四十里 西至沅州界九十里 南至靖州之㑹同縣界一百一十里 北至懐化驛界一百二十里
56 西二百四十里為麻陽 東至辰谿縣界一百三十里 西至洗溪司界五十里 南至沅州界五十里北至五寨司界五十里
57 永順府
58 東二百里至辰州府之沅陵縣界西三百里至四川重慶府之酉陽司界南三百里至乾州六里花園界北三百五十里至湖北之容美司界由府治東四千八十里達於
59 京師東西廣五百里南北袤五百五十里永順縣附邑也 東至茅岡司大河界一百二十里西至龍山縣朱欄溪界二百里 南至保靖縣石溪界一百八十里 北至桑植縣萬民岡界一百四十里
60 府西二百二十里為龍山 東至永順縣擂茶坡界一百三十里 西至酉陽司八面山龍巖界一百八十里 南至保靖縣磨子茄界一百五十里 北至湖北之恩施縣忠峝司紅旗坡界六十里
61 南一百四十里為保靖 東至永順縣田家洞界三十五里 西至酉陽司爛泥灣界一百三十五里南至永州府之乾州喜鵲營九里臘兒堡界一百一十里 北至永順縣誓溪河界三十里
62 北一百二十里為桑植 東至澧州之慈利縣茅花界一百二十里 西至永順縣木頭坡界五十里南至澧州之慈利縣松公坡界八十里 北至容美司杉村界一百八十里
63 直𨽻澧州
64 東一百二十五里至岳州府之華容縣界西三百二十里至永順府界南一百二十里至常徳府之武陵縣界北八十五里至湖北荆州府之公安縣界由州治東北三千四百七十八里達於
65 京師東西廣四百三十五里南北袤二百五里州東八十里為安鄉 東至岳州府之華容縣界三十五里 西至本州界四十五里 南至常徳府之武陵縣界九十里 北至湖北之公安縣界六十里西六十里為石門 東至本州界四十五里 西至慈利縣界二十里 南至常徳府之桃源縣界七十里 北至湖北之長陽縣界四百里
66 又西八十里為慈利 東至石門縣界六十里 西至永順府界二百四十里 南至常徳府之桃源縣界七十里 北至容美宣撫司界二百八十里西北一百七十里為安福 東至常徳府之武陵縣界五十里 西至石門縣界八十里 南至常徳府之桃源縣界六十里 北至本州界三十里
67 直●郴州
68 東三百里至江西吉安府之龍泉縣界西四十里至衡州府之桂陽縣界南一百里至廣東韶州府之乳源縣界北一百三十里至衡州府之安仁縣界由州治東北四千一百一十二里達於
69 京師東西廣五百八十五里南北袤三百九十二里州北八十里為永興 東至興寜縣界三十里 西至衡州府之耒陽縣界四十里 南至本州界二十五里 北至衡州府之安仁縣界五十里
70 南九十里為宜章 東至桂陽縣界七十九里 西至衡州府之臨武縣界五十里 南至廣東韶州府之乳源縣界四十里 北至本州界三十五里東八十里為興寜 東至桂東縣界六十里 西至本州界四十里 南至桂陽縣界一百里 北至永興縣界四十里
71 東南一百六十五里為桂陽 東至江西南安府之大庾縣界一百二十里 西至宜章縣界七十五里南至廣東韶州府之樂昌縣界一百里 北至江西南安府之崇義縣界九十里
72 東二百七十里為桂東 東至江西吉安府之龍泉縣界六十里 西至興寜縣界九十里 南至江西南安府之崇義縣界六十里 北至衡州府之●縣界二十里
73 直●靖州
74 東二百六十里至寶慶府之武岡州界西一百一十里至貴州之黎平府界南一百九十里至廣西桞州府之融縣界北一百八十里至辰州府之黔陽縣界由州治西北六千里達於
75 京師東西廣三百六十里南北袤三百七十里州東一百一十里為綏寜 東至寶慶府之武岡州界八十里 西至本州界一百二十里 南至廣西之義寜縣界一百八十里 北至會同縣界二百四十里
76 南八十里為通道 東至綏寜縣界十五里 西至貴州之黎平府界一百二十里 南至廣西之融縣界八十里 北至本州界三十里
77 北九十里為㑹同 東至辰州府之黔陽縣界七十五里 西至改𨽻貴州之天柱縣界六十里 南至本州界四十里 北至辰州府之黔陽縣界一百一十里
78 形勢
79 長沙府
80 晉書譙王傳湘州南楚險固在上流之要控三州之㑹南齊書州郡志南通嶺表脣齒荆區元和郡國志南以五嶺為限北以洞庭為界唐張謂風土碑五嶺南指三湘北流鄰聯滄浪邊遥岣嶁宋史地理志潭州為湘嶺要劇宋呂和叔集左振牂蠻右馳甌越控交廣之户牖扼呉蜀之咽喉
81 長沙縣附郭
82 善化縣附郭
83 湘潭縣李騰芳戍兵議水陸之㑹上下交集之門户湘隂縣史大成為唐侯紀異序東南距水西北距山湘鄉縣魏了翁集漣水横陳鳯山對峙
84 醴陵縣晏朝寅文昌閣記左東山右鳯凰玉龜為屏建安為枕
85 攸縣淳祐志潭之門户衡之逕庭益陽縣蔣信益陽書院記龍峯蟠如羣洲鱗如瀏陽縣蔣擢縣學記處萬山中實南楚之僻壤寜鄉縣舊志三面要衝背負梅山之險
86 安化縣呉致堯集廣谷髙嵓獨據形勝茶陵州劉用行修城記介三路之間崖谷深峭列聯諸洞
87 衡州府
88 元和郡國志東傍湘江北背烝水圖經衡之為郡直鴈峯之北瀟湘帶其左函史南連谿峒東犄桂陽山水甲天下為湖右奥區羅洪先輿地圖山川險要周士儀志綰轂湖湘襟領百粤繡錯千里碁置十坬列於望郡
89 衡陽縣附郭
90 衡山縣宋張栻遊南嶽序羣峯錯立湘水環帶耒陽縣舊志南引郴廣西控衡沙北帶茶攸東連吉贛
91 常寜縣蔣學成修城記據楚上遊界聯郴桂安仁縣伍讓縣學記熊峽南峙鳯嶺東翔江流縈抱如帶
92 酃縣舊志東通吉贛上接□韶桂陽州宋練亨甫桂陽五雲觀記襟帶湘江控引交廣
93 臨武縣周士儀志縣治四塞層巒跨湘江走郴桂盤迴五百餘里
94 藍山縣宋劉晦之學田記地界楚尾極南為外邑嘉禾縣郭槃桂華樓賦望四山之岌嶪奠衡嶽之南垠
95 永州府
96 唐桞宗元逰南池序環以羣山延以林麓曹中永州謝表後依列嶂前瞰重江宋掌禹錫鼓角樓記南控百粤之徼北凑三湘之域南宮誠知軍州題名記列地千里髙運虚爽得江山之助函史南接九疑北連衡嶽
97 零陵縣附郭
98 祁陽縣白玉蟾集祁山枕其北瀟水滙其南東安縣舊志文壁清溪著竒南服
99 道州宋掌禹錫設郡守廳記古有庳國地居越徼寜遠縣郭崇嗣書院記地偪九疑猺峒相雜永明縣蒲秉權舊志序襟五嶺控百粤永屬粤區江華縣舊志白芒沱洑壯麗竒險
100 新田縣黃中通學記萬山巉叢鳥道險絶寶慶府
101 圖經東距洞庭西連五嶺輿地紀勝旁連荆襄外接交廣邵陽圖志序介長沙零陵之間有唇齒輔車之勢宋鄧均軍學記旁通徼外控帶粤蜀堡砦相望隱然形勝函史控制谿峒彈壓諸蠻為湖嶺要衝邵陽縣附郭
102 新化縣宋毛漸開梅山頌粤惟梅山形阻壤沃城步縣元趙長翁書院記其地八十四團盤錯聯絡南通桂廣西接古徽
103 武岡州呂調陽外城記擁湖南上㳺萬山四塞新寜縣李東陽石城記地險且崎溪迴洞旋岳州府
104 史記左洞庭右彭蠡通典晉為重鎮宋史地理志岳處江湖之都㑹宋范仲淹岳陽樓記巴陵勝狀在洞庭一湖北通巫峽南極瀟湘岳陽志四瀆長江為長五湖洞庭為最江湖之勝巴陵兼有之
105 巴陵縣附郭
106 臨湘縣楊柱朝志二湖襟帶魚梁拱於前白馬擁於後
107 平江縣徐學謨岳陽風土記序地當文明正位山川環聚清奥
108 華容縣張文光志序背大江襟洞庭岳西巖邑之最常徳府
109 武陵志左包洞庭之險右控五溪之要方輿勝覽南楚上游重湖舊壤宋史地理志旁通溪洞宋袁申儒三亭記沅水演迤陽山雄峙函史荆渚唇齒明胡文煥風土志六省通衢五溪要害
110 武陵縣附郭
111 桃源縣賀竒志南楚上游故郢裔邑龍陽縣元納恰台墨池記金牛居南芷江在北沅江縣舊志居鄂岳之上流分洞庭之右㲼辰州府
112 風土記重岡複嶺截然險峻內控諸蠻咽喉外為武陵障蔽函史辰沅捍蔽雲貴五溪外錯荆楚之阸塞備焉王世隆郡城記據楚上游當西南孔道其形勢阸塞捍阻外內視諸郡最為要害
113 沅陵縣附郭
114 瀘溪縣元和志深林絶壑蜿蜒環繞幽阻之區蠻夷淵藪
115 辰溪縣陳性學辰陽塔記沅水包絡居楚上游溆浦縣侯加地志左右雲洞盧峯面背桃花鳯凰兼以雙龍為之襟帶
116 沅州郭正域學記水襟帶而瀠旋山森列而環抱黔陽縣沈鍾呉侯碑記地多深巖峻谷路當雲貴要衝
117 麻陽縣戴敏石城記華夷之交山水奥僻永順府
118 五代史楚世家溪州西接牂牁兩林南通桂林象郡宋史西南諸蠻傳五溪諸州連接十洞控西南夷戎之地為辰州牆壁障䕶明一綂志依山為郡乃四通八達之地廣輿記東抵荆湘西通巴蜀南近辰陽北距歸峽
119 永順縣附郭
120 龍山縣圖說僻處邊隅萬山旋繞保靖縣廣輿記四山環抱澗水中流桑植縣圖說南近慈陽北連容美直𨽻澧州
121 唐戎昱澧州新城頌倚連岡以起伏面長江以演漾宋澧州郡守題名記左界洞庭右接巫峽沅湘衡嶽接其前漢沔荆峴帶其後圖經彭阜聳其西蕭山列其東蘭江前陳仙洲外蔽所謂神仙窟宅也州志肘腋蠻洞交通滇黔地形阸塞為四衝要域
122 安鄉縣歐陽蒸德政碑常澧下衝當洞庭要害石門縣舊志地介蠻獠壤狹而偪
123 慈利縣李盤縣治記山有騎龍道人之崒嵂川有漊江澧水之浩瀚
124 安福縣永定衛志永保之後户辰沅之要衝直𨽻郴州
125 唐韓愈集衡之南八九百里地益高山益峻水清而益駛其最高而横絶南北者嶺郴之為州在嶺之上測其高下得三之二焉陳純夫學記北瞻衡嶽之秀南直五嶺之衝練亨甫靈壽山記郴環山而為州在海㠐之北衡湘之南函史山竒變水清㵼為五嶺之衝
126 永興縣陳邦器圖說永興為水陸衝要宜章縣鄺埜縣令題名記荆楚南裔境接百粤興寜縣舊志三瀧水激四面山横
127 桂陽縣曾鑑修城記南距粤東北控江右界乎羣山之間
128 桂東縣王敬賔學記桂東環邑皆山直𨽻靖州
129 宋史西南諸蠻傳為重湖二廣保障實南服之要區宋蘇轍處置渠陽奏劄山谿重複道路險絶魏了翁觀亭記南距廣西東障湖南北抵辰沅西極夜郎文獻通考夷播叙三州之境明一綂志漢牂牁武溪之間乃荆楚西南百蠻襟喉之地山川險阻為辰沅寶武之藩籬
130 㑹同縣舊志東亘湖南西連雲貴金龍按其脊洪江衍其瀦
131 通道縣縣志黔粤邊隅渠陽右臂綏寜縣元陳敬改路記綏寜在西南萬山間層巒疉巘道路阻深
132 湖廣通志巻六
URN: ctp:ws600825

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.